Kystsikring - Tannis Bugt

Aktuelt

01.04.2020: Vedligehold af trykudligningsrør på forsøgsstrækningen.
I den kommende periode foretages vil optagne trykudligningsrør på stranden blive reetableret. Tidspunktet for vedligeholdelsen afhænger af vejret. 

31.01.2020: Vedligehold af trykudligningsrør på forsøgsstrækningen.
Ændringer i vejrprognosen gør, at vedligeholdelsen rykkes frem til tirsdag d. 4. februar.

28.01.2020: Vedligehold af trykudligningsrør på forsøgsstrækningen
Forudsat at vejrprognosen holder, foretages der vedligehold at trykudligningsrørene torsdag d. 6. februar.  Vedligeholdelsens primære formål er at få reetableret de trykudligningsrør, der tidligere er blevet taget op pga. synlighed.

18.12.2019: Gennemgang af forsøgsstrækning og fjernelse af synlige rør
Torsdag d. 18. december foretages en gennemgang af stranden hvor trykudligningsrørene er etableret. De trykudligningsrør, der er synlige på strandens overflade, vil blive taget op. Rørene reetableres i løbet af januar. Det præcise tidspunkt vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

06.11.2019: Gennemgang af forsøgsstrækning og fjernelse af synlige rør
Torsdag d. 7. november foretages en gennemgang af stranden ved Kandestederne, hvor trykudligningsrørene er etableret. Trykudligningsrør, der er synlige på strandens overflade, vil blive taget op og reetableret ved en senere lejlighed.

9.09.2019: Reetablering af trykudligningsrør på stranden – ny dato
Såfremt det gode vejr holder, forventes reetableringen af trykudligningsrør udført i uge 38 - onsdag d. 25.09 - i stedet for som tidligere varslet i uge 35.
Flytningen skyldes, at der blev varslet risiko for tordenbyger de planlagte dage i uge 35.

27.08.19: Reetablering af trykudligningsrør på stranden
I løbet af sommeren har vi, på opfordring fra bekymrede strandgæster, fjernet ca. 15 synlige trykudligningsrør fra stranden. For at få det bedst mulige grundlag for en vurdering af trykudligningsrørenes effekt, vil de fjernede rør blive reetableret, nu hvor sommerferien er overstået for de fleste. Rørene forventes reetableret i løbet af uge 35.  Det vil fortsat være muligt at indrapportere synlige trykudligningsrør til Peter Mosekjær fra WSP på peter.mosekjaer@wsp.com - husk at angive nummeret der er skrevet øverst på røret. Vedhæft også gerne et foto i din email til Peter.

10.04.2019: Synlige trykudligningsrør på stranden

Flere strandgæster har indrapporteret trykudligningsrør, der er blevet synlige på strandoverfladen som følge af vind og vejr. Vi foretager derfor en besigtigelse på hele teststrækningen sidst i uge 15. Alle de rør der stikker op over strandoverfladen trækkes op og genetableret på den oprindelige plads ca. 30 cm under strandoverfladen. Synlige trykudligningsrør kan indrapporteres til Peter Mosekjær fra WSP på peter.mosekjaer@wsp.com. Husk at angive nummeret der er skrevet øverst på røret. Vedhæft gerne et foto.

WSP foretager i uge 15 den første droneopmåling af stranden, siden projektet blev sat i gang i december 2018. Der er planlagt i alt 3 opmålinger om året, for at registrere ændringer af stranden. Opmålingen forventes at blive gennemført tirsdag eller onsdag, medmindre vejret driller så meget, at det bliver nødvendigt at udskyde opmålingen. 

Droneopmåling i uge 36

WSP foretager endnu en droneopmåling af stranden. Opmålingen er planlagt til d. 2. og 3. september, medmindre vejret driller så meget, at det bliver nødvendigt at udskyde opmålingen.

Der foretages løbende droneopmålinger, for at kunne registrere om trykudligningsrørene har en effekt på stranden.


Tannis Bugt

Forsøg af trykudligningsrør som kystbeskyttelse

Miljø- og Fødevareministeriet vil over en 3 årig periode teste om trykudligningsmoduler, som er udviklet af Skagen Innovation Center, virker som kystbeskyttelse. Forsøget gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og WSP.

15 km strækning

Den udvalgte strækning er beliggende mellem Skiveren og Kandestederne, Tannis Bugt i Vendsyssel. Der er udvalgt en sammenhængende strækning på 15 km, hvoraf 5 km vil være testområde (blå) og 10 km vil være referenceområde (grøn).

 

Hvorfor

Forsøget udføres for at undersøge om tryk-udligningsrør kan standse eller bremse havets tilbagerykning af kysten. 

 

Hvad

På den 5 km lange forsøgsstrækning sættes lodrette trykudligningsrør ned under strandbredden mellem klitterne og strandkanten. Rørenes top er ca. 30 cm under sandet i hele forsøgsperioden.

Rørene er lavet af pvc, er ca. 1,75 m meter lange og har en diameter på 63 mm. Den nederste meter er forsynet med slidser, og rørene har en ventil i toppen. Rørene nedsættes med 10 ms mellemrum i rækker vinkelret på strandkanten og med 100 meter mellem hver række.
Udskiftning af eventuelt beskadigede rør vil ske så sjældent som muligt, for ikke at påvirke forsøgsresultaterne mere end højst nødvendigt. 

 

Hvordan

Nedgravningsarbejdet gennemføres med terrængående boreentreprenørmaskiner. Rørene placeres i borede huller. Hele strækningen opmåles, inden forsøget går i gang. I de 3 år forsøget foregår, opmåles både testområdet med rør og referenceområderne 3 gange om året for at registrere ændringer af stranden. Alle rør bliver registreret, så de kan findes igen og graves op, når forsøget er færdigt.

Det landskabelige udtryk

I forsøgsfasen vil du ikke kunne se de nedgravede rør. Rørene vil befinde sig mindst 30 cm under strandbredden og kyststrækningen vil derfor ikke blive landskabeligt påvirket.

 

Hvornår

Rørene er gravet ned i december 2018 og vil blive gravet op igen i slutningen af 2021, hvor forsøget slutter

Grundejer

Som grundejer på enten forsøgsstrækningen eller på en referencestrækning, vil du blive kontaktet i forbindelse med nedgravning af forsøgsrørene.

Jeg kan se et rør – hvad gør jeg?

Fra starten er alle rør gravet ned, så de står ca. 30 cm under stranden, og kan derfor ikke ses. Efter kraftige vindforhold kan det hænde, at rør bliver skyllet fri, så man kan se toppen, eller røret er skyllet helt op og ligger på stranden. WSP vil gennem hele forsøgsperioden føre tilsyn med hele strækningen ca. hver fjerde måned. Vi sørger for, at de fritlagte rør bliver nedgravet igen, og de opskyllede rør bliver fjernet. Du må ikke forsøge at banke rør ned, som du kan se toppen af. Det vil ødelægge røret.

Rør, der er skyllet helt op og ligger på stranden, må du meget gerne ligge op til toiletbygningen, hvor info-skiltet hænger. Entreprenøren vil med mellemrum retablere bortskyllede rør. Du er velkommen til at sende en mail til peter.mosekjaer@wsp.com med oplysning om, hvornår du har opdaget røret er skyllet op, meget gerne sammen med det nummer, som står angivet på røret. Tag eventuelt et billede af røret med visning af nummeret og send det til os.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Mosekjær på peter.mosekjaer@wsp.com.