Ny udredning om vandløbsregulativer

For Miljøstyrelsen har Orbicon | WSP udarbejdet tre faglige redegørelser om vandløbsregulativer, som kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige vandløbsadministration. 

Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ, der beskriver krav til vedligeholdelse og kontrol. Regulativerne skal tage hensyn til både afvandings- og miljøinteresser. En afvejning der i praksis kan være vanskelig.

Udredningerne undersøger de forskellige regulativtyper og deres fordele og ulemper og der kommer bud på nye regulativtyper. Det undersøges hvordan hensynet til de forskellige interesser kan inddrages, og hvordan vi kan inddrage nye data og klimafaktorer i arbejdet. 

Den tidligere regering nedsatte i 2016 et ekspertudvalg der skulle komme med anbefalinger til en ændret vandløbsforvaltning i Danmark, og det er baggrunden for Orbicon | WSP’s faglige redegørelser.

Fordele og ulemper

Med baggrund i dette har Orbicon for Miljøstyrelsen lavet en faglig udredningsopgave om fordele og ulemper ved forskellige regulativtyper samt en metode til hvordan afvandings- og miljømæssige interesser kan kortlægges, så valg af regulativtype sker på et oplyst grundlag.

Udbyggede regulativer

Den anden udredning Orbicon |WSP har udarbejdet omhandler udbyggede regulativer. Vi har i Danmark en lang tradition med at udarbejde regulativer. Kan man med ny teknologi og flere data, udbygge regulativerne med emner, der i dag ikke er omfattet af kravet til, hvad der skal være i et vandløbsregulativ for sikre en bedre forventningsafstemning i forhold til regulativets bestemmelser?

De udbyggede emner medfører krav om flere data, herunder også brug af klimafaktorer. Rapporten indeholder derfor også en grundig analyse af datagrundlag og datasikkerhed, idet det er vigtigt at forventningsafstemningen bygger på et sikkert grundlag.

Naturvandløb

Naturvandløb har i en årerække været en regulativtype, det ikke har været muligt at benytte, når regulativerne skal revideres. Formålet med at have naturvandløb som regulativtype kan dels være at tilgodese vandløbsbiologien i vandløb med store miljømæssige interesser. En anden vigtig pointe er, at der findes vandløbsstrækninger, hvor faldforhold og terrænforhold gør, at egentlig vedligeholdelsen ikke giver nogen arealmæssig nytteværdi. Orbicon | WSP kommer med et bud på, hvordan vandløb med stort naturindhold som forventes at kunne passe sig selv ville kunne regulativbeskrives.

Læs rapport om regulativtyper

Læs rapport om udbyggede regulativer

Læs rapport om naturvandløb