Baltic Blue Growth

Ved Musholm har man etableret en muslingeproduktion, som skal stoppe algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød i havområdet. Muslingefarmen var en del af det EU-finansierede Interreg-projekt, Baltic Blue Growth, som stod for at etablere seks muslingerfarme i Østersøen.


Status

  • Afsluttet

Vi sætter muslinger til at rense vandet

Østersøen er belastet med for mange næringsstoffer. Det kan give algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød. Derfor har WSP været med til at undersøge, hvordan muslingeproduktion kan fjerne nogle af disse næringsstoffer. Muslinger har evnen til at forbedre vandkvaliteten, filtrere vandet og gøre det sigtbart ved at optage partikler som fx mikroalger, der lever af næringsstoffer. Ved Musholm på Vestsjælland har WSP undersøgt potentialet for muslingeproduktion ved test af forskellige produktionssystemer. Således er der for området dokumenteret, hvorledes man på den mest omkostningseffektive måde kan få de naturligt forekommende muslingelarver til at slå sig ned på nettene og senere blive til en betydelig biomasse af voksne muslinger.
img-muslinger-blue-baltic-growth

En del af et større EU-projekt

Projektet var en del af det EU-finansierede Interreg-projekt Baltic Blue Growth, som undersøgte seks muslingeopdræt i Østersøen for at samle erfaringer. Af de to svenske, den tyske, lettiske og estiske muslingefarm er det danske opdræt det eneste, der kombinerede muslingeopdræt med havbrug. Ved Musholm blev muslingefarmen anlagt som et såkaldt kompensationsopdræt i forbindelse med et havbrug. Muslingefarmen opsamlede næringsstoffer igennem mikroalger for at kompensere for næringsstofudledning fra opdræt af regnbueørreder.
I Danmark er muslingernes vækstforhold normalt gode sammenlignet med resten af Østersøen, hvilket skyldes, at saltholdigheden er højere her end længere oppe i den Botniske Bugt.
Maren Moltke Lyngsgaard Havbiolog

Lokalt produceret foder

Hovedformålet med projektet var at samle erfaringer med muslingeproduktion i stor skala og på den måde hjælpe nye produktioner i gang, der kan være med til at rense vandet i Østersøen. Muslingeproduktionen gav en betydelig biomasse efter en enkelt vækstsæson (fra maj til december) med relativt små kødfulde muslinger med højt indhold af kvælstof og fosfor. Muslingerne kan potentielt bruges som foder både til dyr og fisk og kan substituere importeret foder af fisk eller soya. Marine proteiner er flaskehalsen inden for vækst i akvakultursektoren.

WSP's rolle i projektet var at følge udviklingen i muslingernes vækst og hele tiden optimere muslingeproduktionen. Der er mange udfordringer ved processen, men også udstyr og processer, man kan forbedres inden for muslingeopdræt. Udstyret, som muslingerne vokser på, kan være lavet af forskellige materialer med forskellige maskestørrelse og flyderør. Og der kan være produktionsudfordringer i forhold til overisning om vinteren og tab af biomasse, fordi muslingerne bliver spist af edderfugle. Ved at dreje på de forskellige parametre, kan vi forbedre udbyttet i området.