Lys skivevandkalv i Skærsø

Den fredede bille Lys Skivevandkalv findes i dag i Jylland kun i Skærsø, hvilket betyder at Vejle, Vejen og Kolding kommune har igangsat et projekt for at sikre artens overlevelse.Beliggenhed

  • Skærsø, Danmark

Kunde

  • Vejen, Kolding og Vejle Kommune

Status

  • 2018

Rolle

  • Rådgiver

Specifikke krav til levesteder

I Jylland findes den fredede billeart lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) kun i Skærsø, der ligger på grænsen mellem Vejen, Kolding og Vejle kommune. Billen er fredet og ekstrem sjælden i Danmark. Derfor er de tre kommuner gået sammen for at finde en måde at sikre artens overlevelse på. Arten er især tilknyttet bredzonen i søer og større vandhuller, hvor den stiller specifikke krav til blandt andet vanddybde, sediment og vegetation. I projektet foretog WSPs eksperter en uddybende undersøgelse af artens tilstedeværelse i Skærsø og billens krav til levesteder for at kunne beskytte arten og forbedre levestedsforholdene for den, samt evt. øge mængden af levesteder.

img-Skivevandkalv

Flaskefælder i Skærsø

Undersøgelsen opstartede i foråret 2018, hvor der blev sat 35 flaskefælder i Skærsø. Desuden gennemførtes en kortlægning af lys skivevandkalv i umiddelbar nærhed af Skærsø i efteråret 2018, hvor der blev placeret fælder ved elleve nærtliggende lokaliteter. Forårsundersøgelsen viste, at der er en god bestand af lys skivevandkalv ved Skærsø, og arten er udbredt over næsten hele søen. Aktiviteten af arten er koncentreret omkring en grøft i den nordøstlige ende, hvor der er undervandsvegetation i vandsøjlen og lidt dyndet bund. Ved udløbet af grøften til Skærsø er der en spredt vegetation af næbstar på relativt lavt vand og soleksponeret bund. Denne vegetation findes spredt ud over hele søen, og arten er stærkt tilknyttet disse fladvande med udbredt undervandsvegetation.

Lys skivevandkalv er angivet på EF-habitatdirektivets bilag II og bilag IV.

Lys skivevandkalv er truet på verdensplan, uddød i Storbritannien og andre europæiske lande og er angivet til sårbar (VU) på IUCN’s rødliste og på Bern-konventionens bilag 2.