Skjoldungernes land

WSP spiller en betydelig rolle i planen om at bevare og udvikle nationalparken Skjoldungernes Land nær Roskilde og Lejre med hensyn til natur, geologi, kulturhistorie, friluftsliv, undervisning og lokalsamfund.Beliggenhed

  • Roskilde og Lejre, Danmark

Kunde

  • Nationalpark Skjoldungernes Land

Status

  • 2016-2018

Rolle

  • Rådgiver

En nationalpark i udvikling

Nationalpark Skjoldungernes Land ligger nær Roskilde og Lejre og strækker sig ud over landskaber med øer, holme, strandenge og kystskrænter nær Roskilde Fjord, samt mange varierede skove, søer, moser, enge og vandløb i resten af området. Parken indeholder store landskabelige værdier og særegne landskabstyper med et rigt plante- og dyreliv. Der er derfor udarbejdet en nationalparkplan, der beskriver, hvordan man kan bevare, udvikle og styrke nationalparkens særlige kvaliteter. 

Fugletællinger

Foruden at være nationalpark er Roskilde Fjord et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Hele fjorden og en stor del af dens omgivelser er da også strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning.

Desværre har der gennem de sidste mange år været en voldsom tilbagegang i antallet af kolonirugende fugle i fjorden. Især ternerne og visse arter af måger har haft det svært, og det er en tendens, som Nationalpark Skjoldungernes Land og kommunerne omkring fjorden arbejder på at bremse og vende.

WSPs biologer har i en lang årrække stået for optælling af ynglende fugle omkring Roskilde Fjord, da disse tællinger kan være med til at vise, hvilke tiltag, der virker positivt for at sikre et stabilt antal ynglefugle. 

”Det blå friluftsliv” på Roskilde Fjord er stærkt stigende disse år, og fugletællingerne og rådgivning fra WSP er også med til at sikre, at fjorden fortsat kan benyttes til forskellige friluftsformål, uden at det går ud over fuglelivet.

Den seneste tælling fandt sted i foråret 2018 og havde positive resultater. Der var hele tre kolonier med i alt 62 ynglende klydepar, mens antallet af ynglende havterner var fordoblet siden 2017. Ligeledes var der 1200 par ynglende edderfugle, hvilket er næsten en fordobling fra året før.