Skjoldungernes land

WSP spiller en betydelig rolle i planen om at bevare og udvikle nationalparken Skjoldungernes Land nær Roskilde og Lejre med hensyn til natur, geologi, kulturhistorie, friluftsliv, undervisning og lokalsamfund.Beliggenhed

  • Roskilde og Lejre, Danmark

Kunde

  • Nationalpark Skjoldungernes Land

Status

  • 2016-2018

Rolle

  • Rådgiver

En nationalpark i udvikling

Nationalpark Skjoldungernes Land ligger nær Roskilde og Lejre og strækker sig ud over landskaber med øer, holme, strandenge og kystskrænter nær Roskilde Fjord, samt mange varierede skove, søer, moser, enge og vandløb i resten af området. Parken indeholder store landskabelige værdier og særegne landskabstyper med et rigt plante- og dyreliv. Der er derfor udarbejdet en nationalparkplan, der beskriver, hvordan man kan bevare, udvikle og styrke nationalparkens særlige kvaliteter. 

Fugletællinger

Foruden at være nationalpark er Roskilde Fjord et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Hele fjorden og en stor del af dens omgivelser er da også strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning.

Desværre har der gennem de sidste mange år været en voldsom tilbagegang i antallet af kolonirugende fugle i fjorden. Især ternerne og visse arter af måger har haft det svært, og det er en tendens, som Nationalpark Skjoldungernes Land og kommunerne omkring fjorden arbejder på at bremse og vende.

WSPs biologer har i en lang årrække stået for optælling af ynglende fugle omkring Roskilde Fjord, da disse tællinger kan være med til at vise, hvilke tiltag, der virker positivt for at sikre et stabilt antal ynglefugle. 

”Det blå friluftsliv” på Roskilde Fjord er stærkt stigende disse år, og fugletællingerne og rådgivning fra WSP er også med til at sikre, at fjorden fortsat kan benyttes til forskellige friluftsformål, uden at det går ud over fuglelivet.

cnt-skjoldungernesland-maage

MILJØVURDERING AF NATIONALPARKEN

Ifølge den nye miljøvurderingslov skal alle planer og projekter, der kan tænkes at påvirke naturen og miljøet miljøvurderes, inden de kan godkendes af myndighederne. I 2018 udarbejdede WSP derfor en miljøvurdering af ”Forslag til Nationalparkplan for 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land”. Miljøvurderingen skal vise, om nationalparken kan have en væsentlig miljøpåvirkning på forhold som geologi og landskab, naturværdier, kulturarv, friluftsliv, formidling og socioøkonomiske forhold. 

 

Geologi, landskab og natur

Tiltag, der synliggør landskabets geologiske værdier i nationalparkplanen vil fremme forståelsen af, hvordan landskabet i nationalparken er opstået. Naturtiltagene omfatter bl.a. en undersøgelse af årsagerne til tilbagegange for ynglefuglene ved fjorden, forslag til forvaltningstiltag, der kan vende udviklingen samt forvaltningsplaner for udvalgte og særligt sårbare arter.

 

Kulturarv

I forhold til at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder og enheder vurderer WSP bl.a., at både en vidensbank på parkens hjemmeside samt sikring af den fysiske kulturarv gennem større og mindre projekter vil være positive tiltag. 

 

Friluftsliv

For at styrke friluftslivet i nationalparken vurderer WSPs eksperter, at udvikling af kort, vejledninger og foldere over stier og friluftsfaciliteter, hjemmeside og app vil gøre færdsel i parken nemmere og mere attraktiv for borgere og turister, og at en øget tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser vil gøre parken attraktiv for flere. 

 

Undervisning og formidling

WSPs eksperter vurderer, at foldere, kort og plakater, samt en app om nationalparken vil give flere gæster en mulighed for at lære parken at kende, og at udvikling af den nuværende hjemmeside vil gøre det lettere for brugere at søge viden om parken. Desuden vurderer WSP, at planens mange forslag til formidling af viden til de mange brugere af parken vil være positivt. 


Lokalsamfund

WSPs eksperter vurderer, at nationalparken vil få positive konsekvenser for turisterhvervet og dermed også komme det lokale erhvervsliv og lokalsamfund til gode.