Skullebjerg

I Gevninge sikrer WSP gennem afledning af regnvand og en skabelsen af ny vej, at området er egnet til erhvervsbyggeriStatus

 • 2018-2019

Rolle

 • Rådgiver

Byggemodning kræver omfattende indsats

Formålet med området i Gevninge er at lokke mere erhverv til området. For at gøre grundene klar til nye bygninger, er der bl.a. behov for en ny vej, vejafvanding, plantebælte, kloakering samt et regnvandsbassin, der kan rense vejvandet, inden det ledes ud i Lejre Å.

Projektet omfatter bl.a. en udarbejdelse af skelplan for lokalplanområdet og projekt for vejen inklusiv vejafvanding og etablering af et plantebælte rundt om lokalplanområdet.

Dynamisk byggeplads

Undervejs har der været flere udfordringer ved projektet, herunder at projektets forudsætninger ændrer sig. F.eks. blev pladsen til regnvandsbassiner mindre og flyttede sig, hvilket også har påvirket og udfordret koordineringen af, hvor tingene kan placeres ift. hvad der skal bygges på grunden.

Behov for brede kompetencer og fordelagtige løsninger

Den dynamiske byggeplads har således gjort, at det er vigtigt at kunne tilpasse projektet til de forudsætninger, der nu engang kommer, så kunden kan få mest værdi. Dette kræver, at man finder de rigtige løsninger ud fra projektets forudsætninger.

Projektet har givet rig mulighed for WSPs eksperter til at bidrage med deres mange forskelligheder og kompetencer inden for anlæg og forsyning. Kompetencerne og faglighederne, der herigennem er sat i spil er:

 • Trafikplanlæggere (skelplan, udformning af vej og skilte/vejafmærkning)
 • Vejingeniører (tværsnit, vejopbygning, udbudsmateriale)
 • Kloak-/afvandingsingeniører (regn- og spildevandskloak samt spildevandspumpestation)
 • Hydraulikkere og landskabsarkitekter (dimensionering og udformning af regnvandsbassin samt beplantningsbælte)
 • En naturgeograf (håndtering af omlægning af et rørlagt vandløb, medbenyttelsesaftale og udledningstilladelse)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (Arbejdsmiljøvurderinger i projektering og udførelsen)
 • Anlægsingeniører (udbudsmateriale og kommende byggeledelse og tilsyn)
 • Projektmedarbejdere (Frivillige aftaler og deklarationer af ledninger samt arbejdsarealer)
 • Gennem et tværfagligt samarbejde og en evne til at tilpasse løsningen i forhold til projektets forudsætninger, har vi sikret en kvalitetsløsning. Som rådgiver i projektet har WSP desuden været bindeleddet mellem bygherre og forsyning.