Værebroparken

I Værebroparken i Gladsaxe er et gammelt, tilgroet regnvandsbassin blevet udvidet for at sikre mod den øgede nedbør og har samtidig skabt rammerne for et rekreativt område for Værebroparkens beboere.


Beliggenhed

  • Gladsaxe, Danmark

Kunde

  • Gladsaxe Kommune

Status

  • 2016-2017

Rolle

  • Underrådgiver

Større behov for regnbassiner

I takt med den øgede nedbør i Danmark, er der stor risiko for oversvømmelser af eksempelvis kældre, der kan betyde store økonomiske udgifter. Derfor har kommuner og forsyninger et behov for kunne opbevare vand, som følge af voldsomme regnskyl, fordi forsyningerne ikke altid kan følge med. I Værebroparken havde man før projektet start allerede et regnvandsbassin, men det var ikke stort nok til at følge med vandmasserne. Desuden lå regnvandsbassinet bag et hegn i et tilgroet krat, der betød at bassinet ikke var synligt og derfor udgjorde en sikkerhedsrisiko. Som løsning på problemet valgte man at udvide bassinet og gøre det mere synligt, så det kunne følge med vandmasserne uden at udgøre en risiko for beboerne i Værebroparken.

Overskudsjord skaber rekreative områder

Ideen om at udvide regnvandsbassinet ville dog betyde at forsyningsselskabet Novafos ville stå tilbage med 3100m2 jord, der ville være dyrt at skille sig af med. I stedet fik man den idé at bruge den overskydende jord til at skabe et rekreativt område i Værebroparken. Jorden blev brugt til at skabe et kuperet terræn, der lægger op til flere aktiviteter, og blev derved en bedre økonomisk og mere bæredygtigt løsning end at skulle transportere jorden væk.

På områdets åbne flader er der etableret en engblanding med mange blomster, der skaber en tydelig årstidsvariation og som tiltrækker små dyr og insekter. Bassinets brinker er desuden anlagt således, at det både tilgodeser sikkerheden, men også skaber de bedste forudsætninger for padder og andre smådyr. Herudover har Værebroparkens beboere fået en helt nyt udsyn og en mulighed for spontane aktiviteter.

Kommunen er særdeles tilfreds med området, og naboerne er glade for udsynet til vandet. Jeg mener, at området har fået rigtig mange nye kvaliteter, og det bakkede terræn giver mulighed for, at man kan udnytte det på flere måder.
Karin Kragsig Perschardt projektleder i WSP

Med respekt for den omkringliggende natur

I projektet stod WSP for at designe indbygning af jorden i det rekreative landskab i tæt samarbejde med den nærlæggende skole og lokale idrætsfolk. Derudover havde WSP ansvaret for naturindhold som eksempelvis flagermus og bevaringsværdige træer, og dermed ansvaret for at projektet ikke havde unødige konsekvenser for den omkringliggende natur. Det tilgroede bassin havde nogle biodiversitetsværdier, som man måtte gå på kompromis med, men det nye område betød nye træer og gode muligheder for etablering af nye habitater.