Råstoffer

I WSP er vi med til at sikre forsyningen af råstoffer til det danske samfund og vi arbejder med råstoffer både til havs og på land. Vi rådgiver myndigheder og råstofindustri om en bæredygtig udnyttelse af råstoffer og har stor ekspertise i forvaltning af råstofområdet og kortlægning og planlægning af råstoffernes udnyttelse. 

Råstofindvindere

Som råstofindvinder kan en kvalificeret og grundig rådgivning være af afgørende betydning. Med en af vores råstofeksperter på sidelinjen er du godt hjulpet gennem hele processen fra kortlægning, ansøgning og miljøvurdering til planlægning og efterbehandling. Vores eksperter i råstoffer har mange års erfaring og stærke kompetencer indenfor bl.a.:

  • Råstofkortlægning og –planlægning
  • Ressource- og kvalitetsvurdering
  • Råstofansøgning og –tilladelser
  • VVM-redegørelser
  • Natura 2000 konsekvensvurdering

 

Råstofsagsbehandlere

Som råstofsagsbehandler kan du have brug for sparring og bistand i forbindelse med forvaltning af råstofområdet. WSPs kompetente medarbejdere har stor erfaring med råstofsagsbehandling og udfører alle opgaver inden for sagsbehandlingen.  

Råstoffer til havs

I WSP har vi en stærk position på markedet for råstoffer til havs og i Danmark samarbejder vi tæt med Miljøstyrelsen, Staten og selskaber, som henter råstofferne op fra havet. Vi kan rådgive råstofindvindere i alle faser af et råstofprojekt fra indledende geologisk screening, ansøgning om efterforskningstilladelse, gennemførelse af alle faser af feltarbejdet (geofysisk / seismisk kortlægning og biologiske undersøgelser) til samlet VVM redegørelse og Natura 2000 konsekvensvurdering, efterfølgende ansøgning om indvindingstilladelse til godkendelse og slutvurdering efter ophørt indvinding. 


Vi råder over en unik kombination af specialiserede geologer og biologer sammen med tværfaglig ekspertise på området. Vores eksperter på området er gennemgående i et projekt, hvilket giver stor fleksibilitet, samtidigt med at vi kan levere data af meget høj kvalitet i alle faser af et projekt.  Vi har et godt og årelangt samarbejde med de danske myndigheder, hvilket giver en smidig og hurtig sagsbehandling. 

Råstoffer til land

I Danmark varetager regionerne råstoffer til lands. For at få en tilladelse til at grave råstoffer skal arealet være udpeget som råstofgraveområde i regionernes råstofplan. I WSP kan vi hjælpe med kortlægning af råstofområder både på baggrund af geofysiske data og udførelse af nye råstofboringer. Kortlægningen kan danne baggrund for, at et areal bliver udlagt som råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i råstofplanen og kan bruges i en videre planlægning af indvinding eller ved værdifastsættelse i forbindelse med køb eller salg af jord.


I WPS har vi stor erfaring med at hjælpe med en smidig og hurtig sagsbehandling hos de ansvarlige myndigheder og at der ikke er mangler i indvindingsansøgning, VVM-ansøgning eller grave- og efterbehandlingsplan. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med myndighederne, hvor projekter og godkendelser kommer hurtigt og effektivt igennem. Vi leverer fyldestgørende VVM-ansøgninger og når der er krav om en fuld miljøkonsekvensredegørelse, kan WSP levere miljøkonsekvensredegørelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. 
En del af vores leverancer er grave- og efterbehandlingsplaner hvor mange interessenter er involveret. Her vil vores brede faglighed på natur- og miljøområdet bidrage til at finde gode løsninger, der både tilgodeser økonomiske, planlægningsmæssige og naturmæssige forhold.

Vores dygtige eksperter indenfor råstoffer til havs og på land er klar til en videre dialog om netop de behov, som I har på området.