WSP hjælper med at sikre gode forhold for støj og akustik i bygninger, så risikoen for stress, tinnitus, nedsat produktivitet og høreskader reduceres. Vi varetager alle slags opgaver, og bistår med alt fra  målinger og afhjælpning til projektering af nyt byggeri.

Akustik og støj har stor betydning for vores arbejdsmiljø, og er en stor del af et godt og sundt indeklima. Dårlige akustik- og lydforhold kan desuden skabe en lang række problemer i alle former for bygninger samt på alle former for arbejdspladser. I et bredt udvalg af brancher placerer medarbejderne støj og larm højt oppe på listen over deres vigtigste arbejdsmiljøproblemer, når der for eksempel laves arbejdspladsvurderinger (APV). Det gælder lige fra børnehaven til betonfabrikken. Der ses en stigende tendens til, at danskerne bliver generet af støj fra trafik, veje og jernbaner.Vores tilgang til akustik er præget af et stort engagement for kvalitetssikring og innovation. Vi kan varetage alt, der har at gøre med akustik, lyd og vibrationer, og vores konsulenter er erfarne indenfor området, og kan tilbyde løsninger både indeni og udenfor byggeriet. Som kunde får du også adgang til vores internationale ressourcer, hvor vi har specialistkompetencer, der kan klare enhver slags opgave, uanset hvor kompleks den måtte være. 

 

Støj, akustik og vibrationer

Infrastrukturelle støjgener

I takt med byfortætninger og udvidelse af letbane- og metronettet i de større danske byer, vil dette kun blive et hyppigere problem. Vejstøj er et af de mest forekommende støjgener i Danmark, og den enkleste måde at håndtere vejstøj på, er gennem god projektering, der sikrer gode forhold for byggerierne, hvad enten det er skoler, boliger eller kontorer. Samtidig er støjgener fra trafik og jernbaner et stigende problem. Derfor udfører vi støjberegninger for alle typer byggerier i alle situationer. I stationsbyerne bliver der i stigende grad opført nye boliger tættere ved jernbaner samtidig med letbanerne og metronettet bliver udvidet, er jernbanerne også rykket tættere på eksisterende boliger, hvor det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at gennemføre afhjælpninger. Vi anvender blandt andet programmet SoundPLAN til at kortlægge støj fra trafik, veje og toge. Dette giver mulighed for at beregne støjniveauet på facader og opholdsarealer. På denne måde kan vi nemt og hurtigt finde den rigtige løsning til det gældende støjproblem.

Virksomhedsstøj og ekstern støj

Som virksomhed er der mange former for støj, man skal være opmærksom på, da det ikke kun kan genere virksomheden selv, men også de omkringliggende naboer. Dette kan være, hvis man som virksomhed ændrer på drift og produktionsforhold, såsom nye maskiner og udvidelser af produktionen eller driftstidsrummet. Derfor er det vigtigt for den enkelte virksomhed at være opmærksom på, hvilke forandringer, der kan have konsekvenser for de omkringliggende naboer, da det kan være afgørende at få gjort indsigelser i tide, inden det får driftsmæssige konsekvenser. Samtidig skal I som virksomhed sørge for, at Miljøstyrelsens lovmæssige støjvilkår overholdes. WSP har erfaringer med både støjberegninger, støjkortlægninger, lydmålinger, undersøgelse af talevarsling og PA-systemer i forhold til taleforstålighed og lydniveau, ekstern støj omkring stationer og anlæg, støjdæmpning, facadeberegninger i forhold til støjdæmpning og projektering af både nye og eksisterende boliger.

Vi foretager blandt andet målinger af:

 • Ekstern støj
 • Virksomhedsstøj
 • Industristøj
 • Støj og kildestyrke

Ved hjælp af støj- og kildestyrkemålinger kan vi undersøge, hvor meget støj den enkelte kilde udsender i forskellige afstande. Vi benytter programmet SoundPLAN i forbindelse med støj- og kildestyrkemålinger for at få et overblik over de gældende støjforhold. Vi kan dermed foretage støjkortlægninger af bygninger og terrænforholdene i området for derefter at kunne støjdæmpe de relevante steder. Det er vigtigt, at det er de rigtige kilder som støjdæmpes, da det er mest optimalt i forhold til omkostninger og for at få de rigtige løsninger til et givent støj- og akustikproblem. Gennem VVM-redegørelser har vi mulighed for at vurdere, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Vores erfaringer dækker både over vejstøj, togstøj og virksomhedsstøj, og bliver typisk anvendt i forbindelse med VVM-edegørelser og undersøgelser med lokalplansforhold samt som grundlag for projektering. 

Bygnings- og rumakustik

Hvis en bygning ikke er opført ordentligt, kan det påvirke anvendelse og funktion inde i bygningen. Helt enkelt handler det om at sikre funktioner mod generende støj fra andre rum. De væsentligste typer af problemstillinger, som håndteres med bygningsakustik, omfatter:

 • Lydisolation mellem boliger og sikring mod nabostøj
 • Støj fra erhverv i samme bygning
 • Sikring mod støj fra installationer, faldstammer, elevatorer, ventilation mv.
 • Sikring af lydisolation fra teknikrum mod andre rum
 • Sikring af fortrolighed mellem mødelokaler
 • Beskyttelse mod bygningstransmitteret støj fra for eksempem trinlyd, anslagsstøj, vibrerende maskineri, borde og stole og lignende
 • Flanketransmitteret støj

Første skridt er at etablere omfanget af støjbelastningen, og til dette råder vi over forskellige værktøjer, der kan anvendes til både beregning og måling af forskellige støjtyper på de enkelte facadedeles lydisolation. Derudover er der mulighed for at foretage en optimering af vinduernes lydisolation i forhold til støj udefra både med lukkede, såvel som åbne vinduer. Vi foretager målinger i forbindelse med bygningers ibrugtagning eller i tilfælde af, der konstateres mangler og utilstrækkelige lydforhold. Målinger er også en mulighed i forbindelse med projekteringen, hvor der kan udføres indledende test på konstruktionsopbygninger og udførelser som ikke kendes i forvejen. Målingerne omfatter følgende typer for test og kontrol:

 • Efterklangstid
 • Trinlydniveau
 • Luftlydsisolation
 • Facelydisolation

Desuden anvender vi beregningsprogrammet Odeon til rumakustisk projektering. Programmet giver mulighed for simulering og vurdering af efterklangstid, taleforstålighed og støj i komplekse bygninger med åbne plan og kontorer eller i forhold til scenerum, industrihaller eller sportshaller.

BYGNINGS- OG RUMAKUSTIK

Hvis en bygning ikke er opført ordentligt, kan det påvirke anvendelse og funktion inde i bygningen. Helt enkelt handler det om at sikre funktioner mod generende støj fra andre rum. De væsentligste typer af problemstillinger, som håndteres med bygningsakustik, omfatter:
— Lydisolation mellem boliger og sikring mod nabostøj
— Støj fra erhverv i samme bygning
— Sikring mod støj fra installationer, faldstammer, elevatorer, ventilation mv.
— Sikring af lydisolation fra teknikrum mod andre rum
— Sikring af fortrolighed mellem mødelokaler
— Beskyttelse mod bygningstransmitteret støj fra f.eks. trinlyd, anslagsstøj, vibrerende maskineri, borde og stole og lignende
— Flanketransmitteret støj
Første skridt er at etablere omfanget af støjbelastningen, og til dette råder vi over forskellige værktøjer, der kan anvendes til både beregning og måling af forskellige støjtyper på de enkelte facadedeles lydisolation. Derudover er der mulighed for at foretage en optimering af vinduernes lydisolation i forhold til støj udefra både med lukkede, såvel som åbne vinduer. Vi foretager målinger i forbindelse med bygningers ibrugtagning eller i tilfælde af, der konstateres mangler og utilstrækkelige lydforhold. Målinger er også en mulighed i forbindelse med projekteringen, hvor der kan udføres indledende test på konstruktionsopbygninger og udførelser som ikke kendes i forvejen. Målingerne omfatter følgende typer for test og kontrol:
— Efterklangstid
— Trinlydniveau
— Luftlydsisolation
— Facelydisolation
Desuden anvender vi beregningsprogrammet Odeon til rumakustisk projektering. Programmet giver mulighed for simulering og vurdering af efterklangstid, taleforstålighed og støj i komplekse bygninger med åbne plan og kontorer eller i forhold til scenerum, industrihaller eller sportshaller.

BYGNINGS- OG RUMAKUSTIK

Hvis en bygning ikke er opført ordentligt, kan det påvirke anvendelse og funktion inde i bygningen. Helt enkelt handler det om at sikre funktioner mod generende støj fra andre rum. De væsentligste typer af problemstillinger, som håndteres med bygningsakustik, omfatter:
— Lydisolation mellem boliger og sikring mod nabostøj
— Støj fra erhverv i samme bygning
— Sikring mod støj fra installationer, faldstammer, elevatorer, ventilation mv.
— Sikring af lydisolation fra teknikrum mod andre rum
— Sikring af fortrolighed mellem mødelokaler
— Beskyttelse mod bygningstransmitteret støj fra f.eks. trinlyd, anslagsstøj, vibrerende maskineri, borde og stole og lignende
— Flanketransmitteret støj
Første skridt er at etablere omfanget af støjbelastningen, og til dette råder vi over forskellige værktøjer, der kan anvendes til både beregning og måling af forskellige støjtyper på de enkelte facadedeles lydisolation. Derudover er der mulighed for at foretage en optimering af vinduernes lydisolation i forhold til støj udefra både med lukkede, såvel som åbne vinduer. Vi foretager målinger i forbindelse med bygningers ibrugtagning eller i tilfælde af, der konstateres mangler og utilstrækkelige lydforhold. Målinger er også en mulighed i forbindelse med projekteringen, hvor der kan udføres indledende test på konstruktionsopbygninger og udførelser som ikke kendes i forvejen. Målingerne omfatter følgende typer for test og kontrol:
— Efterklangstid
— Trinlydniveau
— Luftlydsisolation
— Facelydisolation
Desuden anvender vi beregningsprogrammet Odeon til rumakustisk projektering. Programmet giver mulighed for simulering og vurdering af efterklangstid, taleforstålighed og støj i komplekse bygninger med åbne plan og kontorer eller i forhold til scenerum, industrihaller eller sportshaller.