Urbanisering. Befolkningsvækst. Klimaforandring. Teknologiske fremskridt. Energiudfordringer. Dette er globale megatrends, som påvirker vores samfund allerede i dag og som kalder på bæredygtig udvikling både i byer, forstæder og landdistrikter i hele verden. 

By- og samfundsudvikling

I WSP arbejder vi på den globale skala med at levere vellykkede by- og samfundsudviklingsprojekter, der lever op til fremtidens behov. Det kræver forståelse for både de miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske faktorer, som spiller ind på det byggede miljø. Vi samarbejder med vores kunder om at tilpasse og udvikle vores samfund, byer, infrastruktur og natur både strategisk og projektbaseret.  
 

Vi er med fra første fase

I Danmark hjælper vi blandt andet kommuner, forsyninger og ejendomsudviklere med omdannelse af både eksisterende byområder og udvikling af nye fremtidsparate byer. WSP er vi med fra første fase i byplanlægningen.  Vi analyserer, vurderer og konceptudvikler scenarier for den helhedsorienterede og bæredygtige by med øje for businesscase, udvikling, partnerskab, sociale forhold og oplevelsesmæssige kvaliteter m.v. I byplanlægningen har vi et skarpt fokus på den strategiske procesplan og på centrale emner som mennesker, sundhed, natur, miljø, forsyning, infrastruktur og totaløkonomi. Vi håndterer lokalplanlægning, VVM, forsyningsplanlægning, anden myndighedshåndtering og undersøgelser.  

Ved udvikling af bebyggede områder er der i konceptudviklingen behov for en stærk rådgiver med fokus på realiserbarhed i forbindelse med bydesign, landskabsanvendelse, klimatilpasning, geoteknik, jordbalance etc. WSP formår at få tænkt alle disse hensyn ind i de tidlige projektfaser – f.eks. i masterplanlægningen og efterfølgende byggemodning. 

Img-cities

Helhedsorienteret tilgang

WSP arbejder for at skabe mere beboelige, tilgængelige og bæredygtige samfund, hvor mennesker og natur trives. Vi arbejder derfor helhedsorienteret og anvender viden om og erfaring med transportplanlægning, arealanvendelsespolitik, infrastruktur, landskabs- og arkitektonisk design, økonomisk analyse og social retfærdighed i arbejdet for at lave bæredygtige byer. Vi skaber projekter med godt og bredt samarbejde på tværs og med en holistisk og ikke-lineær tilgang til planlægning, der trækker på WSPs brede tekniske ekspertise. På den måde hjælper vi vores kunder med overblik over og indblik i at forstå problemstillinger og synergieffekter tidligt i processen. Samtidigt har WSP stor erfaring med at prioritere  - set ud fra et by- og samfundsmæssigt perspektiv - de mest bæredygtige og robuste løsninger med fokus på at  minimere omkostninger og maksimere ressourcer. 

Global førende leverandør

WSP er global førende leverandør indenfor planlægning af by- og regionaludvikling og har stor erfaring med at udvikle langtidsholdbare og bæredygtige planer for eksisterende og nye byer og byomdannelser for at fremtidssikre vores samfund. WSP har en dokumenteret track record i sit arbejde med både den offentlige og private sektor over hele verden.