Forurenede grunde er både en økonomisk og praktisk udfordring, der stiller store krav til planlægning og håndtering. WSP har arbejdet med jordforurening gennem mere end tre årtier, og vores eksperter er derfor erfarne rådgivere, som hjælper både offentlige myndigheder, private virksomheder og grundejere med håndtering af forurenet jord.

Vi undersøger og udvikler forurenede grunde og varetager processen fra start til slut

Forurenede grunde er både en økonomisk og praktisk udfordring, der stiller store krav til planlægning og håndtering. Uanset om det drejer sig om køb, salg eller udvikling af en grund, er det afgørende at få forureningens omfang afklaret. Herudfra kan vi lægge en plan for, hvad der skal til, for at grunden bliver brugbar inden for rammerne af både bygherrens økonomi og myndighedernes krav, så den ikke længere udgør en risiko for indeklima, ophold på arealet og miljøet. Vi arbejder også med at sikre grundvandet mod forurening således, at der kan tages de rigtige foranstaltninger med henblik på at bevare grundvandsressourcen og de aktuelle og kommende vandindvindinger. WSP har vi arbejdet med jordforurening gennem mere end tre årtier, og vi råder over nogle af branchens dygtigste og mest innovative eksperter på området. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med myndighederne, der sikrer, at projekter og godkendelser kommer hurtigt og effektivt igennem. På den måde undgår vi unødige og dyre forsinkelser og sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den planlagte økonomi, tidsplan og kvalitet.

Vi arbejder ud fra en kreativ og dialogbaseret tilgang, hvor vi konstant søger nye tilgange og finder løsninger, der er skræddersyet til det enkelte projekt, og vores eksperter hjælper med alle typer af rådgivnings- og konsulentydelser inden for jordforurening og miljøforhold fra miljømæssig due diligence og forureningsundersøgelser til risikovurderinger og oprensning.

 

Forureningshund

Jordforurening

Oprensning

Hvis en forurening udgør en risiko for mennesker, grundvand eller miljø, kan en hel eller delvis oprensning af ejendommen være den bedste løsning. Ved nybyggeri er den optimale miljømæssige og økonomiske løsning ofte en kombination af delvis oprensning og byggetekniske tiltag i selve byggeriet. Vi tager os af planlægning, projektering, tilsyn og opfølgning på oprensningsprojekter for både offentlige og private bygherrer. Vores løsninger spænder fra en helt enkel opgravning af overfladenær forurening til komplicerede opgravninger af stor dybde med for eksempel spunsning, grundvandssænkning og permanent sikring af indeklimaet til mere avancerede metoder såsom for eksempel ventilationsanlæg, pumpeløsninger og termiske afværgemetoder.

Forureningsundersøgelser

Der er ofte tvivl om, hvorvidt en grund er forurenet eller ej, og mange går rundt med en mistanke, som de ønsker be- eller afkræftet. I WSP hjælper vi kunden med at skabe et overblik over situationen, så der hurtigt kommer styr på de mulige miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Vores eksperter foretager derfor forureningsundersøgelser, hvor vi undersøger grundens tilstand. Vi har udviklet et digitalt værktøj, som sikre en optimal planlægning og dialog mellem vores tekniker i felten og projektlederen på kontoret. I værktøjet arbejder vi med ”real-time dataudveksling” så al fremdrift og alle ændringer hele tiden er opdateret. 

Processen omkring en forureningsundersøgelse ser typisk således ud:

  1. Historiske undersøgelser ud fra bl.a. bygge- og miljøsagsarkiver og geologisk viden om området.
  2. Tekniske undersøgelser på grunden med udtagning af prøver af jord, grundvand og jordluft.
  3. Analyse af stoffer, som vi ud fra viden om branchen og grunden vurderer kan være til stede i jorden.
  4. Afrapportering med angivelse af bl.a. kilders placering, den fundne spredning og installationer på grunden.
  5. Risikovurderinger i forhold til grund- og overfladevand og ikke mindst anvendelsen af arealet.

Hvis der konstateres forurening, kan der blive brug for mere omfattende undersøgelser og avancerede risikovurderinger til at sikre de videre tiltag. Her råder vi igen over meget dygtige eksperter, som har en stor viden herom, og som derfor kan være med til i dialog med kunden at sikre den bedste løsning for at komme i mål med projektet.