Når bygninger skal rives ned eller står over for en større renovering, er det vigtigt, at der tages hånd om opgaven fra start til slut. I WSP har vi stor erfaring med alle dele af processen lige fra kortlægning af miljøfarlige stoffer til nedrivning og genanvendelse, og vi har omfattende viden om de krav kommunerne og lovgivningen medfører.


Nedrivning

Rådgivning før nedrivning

Ved en nedrivning eller en renovering er det vigtigt med et overblik over, hvilke tilladelser der skal være på plads, hvornår de skal være på plads, hvordan man overholder de gældende lovkrav i forhold til støj, samt hvordan eventuelle støjproblematikker løses, så kravene overholdes. Der er desuden mange bygherrer som ønsker hjælp til udarbejdelsen af udbudsmateriale for nedrivningen. I WSP kan vi hjælpe og rådgive i forhold til alle dele, så projektet kommer godt fra start og kører gnidningsfrit gennem hele processen.

 

VI SØRGER FOR AT ANSØGNINGSPROCESSER FORLØBER GNIDNINGSFRIT OG UDEN FORSINKELSER

Det er vigtigt med et overblik over, hvilke tilladelser der er nødvendige i forbindelse med nedrivning og renovering. Vores eksperter hjælper med at skabe et overblik over, hvilke tilladelser der er brug for, og hvornår ansøgningerne skal sendes afsted for at få tilladelserne i tide. Nedrivningstilladelsen er et vigtigt element at have styr på, men krav til indhold og form af ansøgningen kan variere fra kommune til kommune og sagsbehandlingstiden er også vigtig at tage højde for. Vores fageksperter kender til krav og behandlingstid og sørger for at processen kører gnidningsfrit. Vi hjælper desuden med andre typer ansøgninger herunder ansøgning til opstilling af nedknusningsanlæg eller tilladelser i henhold til §8 i jordforureningsloven. En nedrivning eller renovering er en kompleks opgave, som ofte vil kræve flere tilladelser.

 

PRÆCIST UDBUDSMATERIALE LIGGER TIL GRUND FOR EN GOD NEDRIVNINGSPROCES

At beskrive opgaven og kundes ønsker så konkret som overhovedet muligt er vigtigt både for at hente den rigtige pris på arbejdet, og for at sikre at arbejdet vil forløbe efter en fastlagt plan, når det går i gang. Det skal fremgå klart, hvad der forventes af nedrivningsentreprenøren og deres eventuelle underentreprenører. En central del af udbudsmaterialet er en god kortlægningsrapport, og vi bygger arbejdsbeskrivelsen op om kortlægningsrapporten, så de bydende har en viden om, hvad der er af miljøfremmede stoffer i tilgængelige bygningsdele, og dermed kan give en præcis saneringspris som muligt. Kortlægningsrapporten ligger også til grund for en eventuel beskrivelse af arbejdsmiljøtiltag.

 

RÅDGIVNING OM STØJ

Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, er omfattet af regler i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det betyder, at før nedrivningen igangsættes, skal arbejdet anmeldes til den kommune, hvor arbejdet udføres. Vores eksperter bistår kunden igennem processen, og sikrer et godt forløb. WSP hjælper med at få de relevante anmeldelser på plads, ligesom vi kan tilbyde at udføre en sådan dokumentation af støjforholdene allerede inden arbejdet igangsættes. Gennem beregninger baseret på data over en lang række støjende maskiner og aktiviteter, kan støjudbredelsen vises på et kort, og der kan laves beregninger i udvalgte punkter for eksempel ved nærmeste boliger. Når beregningerne udføres på forhånd, kan bygherre sikre sig, at projektet kan gennemføres under overholdelse af kommunens krav, og undgå eventuell anlægsstop i forbindelse med støjklager eller lignende. Beregningerne har desuden den fordel, at hvis der er problemer med overholdelse af støjkravene, er det muligt på forhånd at iværksætte afværgende tiltag for eksempel ved at anvende mindre støjende udstyr, afskærme arbejdsområdet eller tilpasse den daglige driftstid, så den gennemsnitlige støjbelastning overholder støjgrænserne. Ligeledes kan støjberegningerne og de eventuelle afværgende tiltag, der skal iværksættes, anvendes som en del af udbudsmaterialet for nedrivningen, så der ikke kommer ekstraregninger undervejs.

Rådgivning under nedrivning eller renovation

Det vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden på byggepladsen i forbindelse med en nedrivning eller renovering, og at projektet forløber som planlagt. I WSP bistår vi kunden gennem hele udførlsesfasen og kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator samt varetage både byggeledelse og fagtilsyn.

 

Arbejdsmiljørådgivning 

Når man er i gang med en nedrivning eller renovering, er det vigtigt, at arbejdspladsen er sikker. Vores eksperter sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen, som overholder lovgivningen. Når mindst to arbejdsgivere er på en byggeplads samtidig, skal bygherre overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 (BEK 117). Bygherreansvaret kan nemlig ikke juridisk overdrages til andre, så det er vigtigt, at der tages stilling til, hvordan det skal forvaltes i byggeprocessen. Derfor kræver det, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator, der kan stå for nedenstående:

  • Arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen
  • Udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Koordinering sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen
  • Udarbejdelse af en journal for sikkerhed og sundhed i driftsfasen

WSP kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Vores eksperter arbejder systematisk, dokumenteret og kvalificeret med at varetage pligter og ansvar som bygherre, samtidig med at vi hjælper med at sikre et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen. Dette sker altid i tæt samarbejde og dialog med alle byggeriets aktører, herunder naturligvis også bygherre. Vores miljøkoordinatorer kender livet på byggepladsen og ved, at en god byggeproces kræver både respekt, tillid og en praktisk tilgang til tingene. Med vores værktøjer, viden om love og regler, praktisk erfaring og kompetencer sørger vi for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut. Vi ser desuden kommunikation som en betydningsfuld del af sikkerhedsarbejdet, da der er mange involverede aktører på en byggeplads, og det er vigtigt, at alle parterne taler godt sammen. Vi har styr på alle aspekter af lovgivningen og sørger for, at alle krav til for eksempel tekniske hjælpemidler, udstyr, foranstaltninger, sikkerhedsmøder, opstartsmøder, mønsterrunderinger, anmeldelser bliver overholdt.

 

Byggeledelse og fagtilsyn 

En byggeleder fører tilsyn med byggepladsen og sikrer, at projektet forløber efter planen. Byggelederen står for dialog og koordination og kan derfor være en god løsning for at få overblik og assistance til udførelsesfasen. Som byggeleder tager vi den daglige dialog med entreprenøren, men inddrager bygherre, når dette er relevant. Er der udfordringer med ledninger kan byggelederen koordinere mellem ledningsejere og entreprenør. Som byggeleder har vi således en koordinatorfunktion mellem de forskellige aktører, hvilket også gælder ved eventuel håndtering af vejadgange, indhegning og lignende. Under nedrivningsarbejdet føres tilsyn med sanering samt eventuelkoordinering med udtagelse af kontrolprøver og efterfølgende dialog med kommunen. Ved skjulte udfordringer findes den mest økonomiske løsning. Sideløbende med byggeledelsen kan vi også påtage os rollen som fagtilsyn, hvor vi som bygherrerådgiver står for at tage eventuelle ekstra prøver. Kravet til ekstra prøver kan enten være fremsat af kommunen (myndigheden) eller fra nedrivningsentreprenøren. Som fagtilsyn under nedrivningsopgaver udfører vi ligeledes statiske vurderinger, hvis der er fare for de omkringliggende bygninger eller andre risici i forhold til nedrivningsarbejdet.