Når bygninger skal rives ned eller står over for en større renovering, er det vigtigt, at der tages hånd om opgaven fra start til slut. I WSP har vi stor erfaring med alle dele af processen lige fra kortlægning af miljøfarlige stoffer til nedrivning og genanvendelse, og vi har omfattende viden om de krav kommunerne og lovgivningen medfører.


Når bygninger skal rives ned eller står over for en større renovering, er der en række skridt, man som bygherre automatisk skal forholde sig til. WSP kan være jeres rådgiver gennem hele processen og dermed sikre en kontinuitet i projektet. 

Miljøkortlægning

En miljøkortlægning inden nedrivning eller renovering er central for at leve op til lovkravene på området. Den udgør også en vigtig del af grundlaget for nedrivningsentreprenørens løsning af opgaven, og en grundig miljøkortlægning øger desuden muligheden for at overholde tidsplanen og undgå ekstraregninger under nedrivningen. En miljøkortlægning er en undersøgelse og beskrivelse af relevante stoffer og deres udbredelse i bygninger. Det er lovpligtigt at screene sin bygning for PCB, inden den rives ned eller der udføres større renoveringer. Screeningen er en skrivebordsøvelse, hvor der svares på en række spørgsmål, som er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Formålet med spørgsmålene er at afdække, om der kan være PCB i bygningen. Hvis der kan svares ”ja” til bare ét af spørgsmålene i screeningen, er det lovpligtigt efterfølgende at lave en fysisk kortlægning i felten af PCB-forekomster i bygningen. Desuden fremgår det af affaldsbekendtgørelsen, at bygherren har pligt til at kortlægge forekomsten af farligt affald i bygningen, så det kan blive sorteret fra forud for nedrivningen. Listen af miljøfarlige og miljøfremmede stoffer er lang og i forhold til nedrivninger og renoveringer vil det typisk være asbest, PCB, chlorparaffiner og en række tungmetaller, der skal undersøges og analyseres for. Dette kan dog variere fra kommune til kommune og projekt til projekt. En række af de stoffer, der skal kortlægges for i henhold til affaldshåndtering og -lovgivning er også relevante at have styr på i forhold til at overholde arbejdsmiljølovgivningen under nedrivning og renovering.

WSP bistår både større og mindre bygherrer med miljøkortlægninger, hvor vores eksperter udarbejder en fyldestgørende kortlægning, som vi sammenfatter i en rapport. Rapporten kan indgå som en vigtig del af grundlaget for den lovpligtige anmeldelse af nedrivningen, og kan desuden udgøre en central del af udbudsmaterialet for nedrivningen, så nedriveren kan give sin pris på så oplyst et grundlag som muligt (da rapporten dækker synlige bygningsdele). Rapporten omfatter følgende:

 • Hvornår der er udført renoveringer
 • Beskrivelse af prøvetagningen i henhold til de krav kommunen stiller
 • En grundig illustrering af hvilke dele af bygningen, der er forurenet med hvilke stoffer, samt i hvilke niveauer, der er forurenet

En god ressourcekortlægning kan skabe en mere bæredygtig proces med fokus på genbrug og genanvendelse

I modsætning til kortlægningen af miljøfremmede stoffer er ressourcekortlægningen endnu ikke et lovkrav forud for nedrivning og renovering. Der er dog krav om, at affald skal kildesorteres og at visse fraktioner såsom tegl og beton, samt jern og metal skal identificeres og udsorteres. Ressourcekortlægning nævnes desuden hyppigere og hyppigere i både EU-kommissionens arbejde og hos Miljøstyrelsen samt på projekter, hvor større kommuner er bygherrer, da der generelt er kommet større fokus på det bæredygtige aspekt omkring genanvendelse. Formålet med ressourcekortlægningen er nemlig at få udpeget de dele af bygningen, som kan genbruges eller genanvendes. Ressourcekortlægningen foretages som en gennemgang af bygningen i felten og kan med fordel laves sammen med miljøkortlægningen eller i umiddelbar forlængelse af denne. I WSP har vi både miljø- og byggefolk, som er opmærksomme på både at tage højde for de miljømæssige egenskaber af materialerne samt de tekniske egenskaber af materialerne i vurderingen af materialernes potentiale for genbrug og genanvendelse. Når vi kortlægger ressourcerne i en bygning, trækker vi på vores erfaring om, hvor man kan få afsat og genbrugt forskellige bygningsdele. Denne viden bliver forenet med bygherrens eventuelle ønsker til at genbruge specifikke ressourcer. Det kan for eksempel være:

 • Nedknusning af beton og tegl på stedet med efterfølgende indbygning i kældre og under veje i stedet for stabilgrus, eller som tilslag til beton, der støbes på stedet
 • Vinduer, døre eller lignende der genbruges i nye bygninger for at bibeholde et udtryk i nærmiljøet
 • Murstenene i bygningen, der skal rives ned, kan renses og genbruges, hvis de har en god kvalitet og der ikke er anvendt cementmørtel
 • Træbeklædning og gulve kan i visse tilfælde skæres op og for eksempel transformeres til indvendig vægbeklædning
Nedrivning

Rådgivning før nedrivning

Ved en nedrivning eller en renovering er det vigtigt med et overblik over, hvilke tilladelser der skal være på plads, hvornår de skal være på plads, hvordan man overholder de gældende lovkrav i forhold til støj, samt hvordan eventuelle støjproblematikker løses, så kravene overholdes. Der er desuden mange bygherrer som ønsker hjælp til udarbejdelsen af udbudsmateriale for nedrivningen. I WSP kan vi hjælpe og rådgive i forhold til alle dele, så projektet kommer godt fra start og kører gnidningsfrit gennem hele processen.

 

VI SØRGER FOR AT ANSØGNINGSPROCESSER FORLØBER GNIDNINGSFRIT OG UDEN FORSINKELSER

Det er vigtigt med et overblik over, hvilke tilladelser der er nødvendige i forbindelse med nedrivning og renovering. Vores eksperter hjælper med at skabe et overblik over, hvilke tilladelser der er brug for, og hvornår ansøgningerne skal sendes afsted for at få tilladelserne i tide. Nedrivningstilladelsen er et vigtigt element at have styr på, men krav til indhold og form af ansøgningen kan variere fra kommune til kommune og sagsbehandlingstiden er også vigtig at tage højde for. Vores fageksperter kender til krav og behandlingstid og sørger for at processen kører gnidningsfrit. Vi hjælper desuden med andre typer ansøgninger herunder ansøgning til opstilling af nedknusningsanlæg eller tilladelser i henhold til §8 i jordforureningsloven. En nedrivning eller renovering er en kompleks opgave, som ofte vil kræve flere tilladelser.

 

PRÆCIST UDBUDSMATERIALE LIGGER TIL GRUND FOR EN GOD NEDRIVNINGSPROCES

At beskrive opgaven og kundes ønsker så konkret som overhovedet muligt er vigtigt både for at hente den rigtige pris på arbejdet, og for at sikre at arbejdet vil forløbe efter en fastlagt plan, når det går i gang. Det skal fremgå klart, hvad der forventes af nedrivningsentreprenøren og deres eventuelle underentreprenører. En central del af udbudsmaterialet er en god kortlægningsrapport, og vi bygger arbejdsbeskrivelsen op om kortlægningsrapporten, så de bydende har en viden om, hvad der er af miljøfremmede stoffer i tilgængelige bygningsdele, og dermed kan give en præcis saneringspris som muligt. Kortlægningsrapporten ligger også til grund for en eventuel beskrivelse af arbejdsmiljøtiltag.

 

RÅDGIVNING OM STØJ

Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, er omfattet af regler i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det betyder, at før nedrivningen igangsættes, skal arbejdet anmeldes til den kommune, hvor arbejdet udføres. Vores eksperter bistår kunden igennem processen, og sikrer et godt forløb. WSP hjælper med at få de relevante anmeldelser på plads, ligesom vi kan tilbyde at udføre en sådan dokumentation af støjforholdene allerede inden arbejdet igangsættes. Gennem beregninger baseret på data over en lang række støjende maskiner og aktiviteter, kan støjudbredelsen vises på et kort, og der kan laves beregninger i udvalgte punkter for eksempel ved nærmeste boliger. Når beregningerne udføres på forhånd, kan bygherre sikre sig, at projektet kan gennemføres under overholdelse af kommunens krav, og undgå eventuell anlægsstop i forbindelse med støjklager eller lignende. Beregningerne har desuden den fordel, at hvis der er problemer med overholdelse af støjkravene, er det muligt på forhånd at iværksætte afværgende tiltag for eksempel ved at anvende mindre støjende udstyr, afskærme arbejdsområdet eller tilpasse den daglige driftstid, så den gennemsnitlige støjbelastning overholder støjgrænserne. Ligeledes kan støjberegningerne og de eventuelle afværgende tiltag, der skal iværksættes, anvendes som en del af udbudsmaterialet for nedrivningen, så der ikke kommer ekstraregninger undervejs.

Rådgivning under nedrivning eller renovation

Det vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden på byggepladsen i forbindelse med en nedrivning eller renovering, og at projektet forløber som planlagt. I WSP bistår vi kunden gennem hele udførlsesfasen og kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator samt varetage både byggeledelse og fagtilsyn.

 

Arbejdsmiljørådgivning 

Når man er i gang med en nedrivning eller renovering, er det vigtigt, at arbejdspladsen er sikker. Vores eksperter sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen, som overholder lovgivningen. Når mindst to arbejdsgivere er på en byggeplads samtidig, skal bygherre overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 (BEK 117). Bygherreansvaret kan nemlig ikke juridisk overdrages til andre, så det er vigtigt, at der tages stilling til, hvordan det skal forvaltes i byggeprocessen. Derfor kræver det, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator, der kan stå for nedenstående:

 • Arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen
 • Udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Koordinering sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen
 • Udarbejdelse af en journal for sikkerhed og sundhed i driftsfasen

WSP kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Vores eksperter arbejder systematisk, dokumenteret og kvalificeret med at varetage pligter og ansvar som bygherre, samtidig med at vi hjælper med at sikre et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen. Dette sker altid i tæt samarbejde og dialog med alle byggeriets aktører, herunder naturligvis også bygherre. Vores miljøkoordinatorer kender livet på byggepladsen og ved, at en god byggeproces kræver både respekt, tillid og en praktisk tilgang til tingene. Med vores værktøjer, viden om love og regler, praktisk erfaring og kompetencer sørger vi for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut. Vi ser desuden kommunikation som en betydningsfuld del af sikkerhedsarbejdet, da der er mange involverede aktører på en byggeplads, og det er vigtigt, at alle parterne taler godt sammen. Vi har styr på alle aspekter af lovgivningen og sørger for, at alle krav til for eksempel tekniske hjælpemidler, udstyr, foranstaltninger, sikkerhedsmøder, opstartsmøder, mønsterrunderinger, anmeldelser bliver overholdt.

 

Byggeledelse og fagtilsyn 

En byggeleder fører tilsyn med byggepladsen og sikrer, at projektet forløber efter planen. Byggelederen står for dialog og koordination og kan derfor være en god løsning for at få overblik og assistance til udførelsesfasen. Som byggeleder tager vi den daglige dialog med entreprenøren, men inddrager bygherre, når dette er relevant. Er der udfordringer med ledninger kan byggelederen koordinere mellem ledningsejere og entreprenør. Som byggeleder har vi således en koordinatorfunktion mellem de forskellige aktører, hvilket også gælder ved eventuel håndtering af vejadgange, indhegning og lignende. Under nedrivningsarbejdet føres tilsyn med sanering samt eventuelkoordinering med udtagelse af kontrolprøver og efterfølgende dialog med kommunen. Ved skjulte udfordringer findes den mest økonomiske løsning. Sideløbende med byggeledelsen kan vi også påtage os rollen som fagtilsyn, hvor vi som bygherrerådgiver står for at tage eventuelle ekstra prøver. Kravet til ekstra prøver kan enten være fremsat af kommunen (myndigheden) eller fra nedrivningsentreprenøren. Som fagtilsyn under nedrivningsopgaver udfører vi ligeledes statiske vurderinger, hvis der er fare for de omkringliggende bygninger eller andre risici i forhold til nedrivningsarbejdet.

Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse

Når bygninger rives ned eller der foretages større renoveringer, så produceres der byggeaffald. For at passe bedre på miljø og klima er der for tiden et øget fokus på cirkulær økonomi og på at bruge bygningsdele igen, hvilket indebærer at byggeaffaldet anses som materialer, der kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres efter nedrivningen. Der skelnes tit mellem genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Kort fortalt er der ved genbrug tale om, at der sker direkte genbrug af bygningsdelen. Det kan være de gamle mursten fra nedrivningen, der bruges i nye bygninger. Ved genanvendelse sker der en mindre bearbejdning af materialerne fra nedrivningen. Der er mange eksempler på dette, men det kan være gulvbrædder, der behandles og gøres klar, så de kan bruges til indvendig beklædning på vægge. Et eksempel på nyttiggørelse kan være beton, der knuses ned og anvendes som opfyld i stedet for grus. I den cirkulære tankegang er direkte genbrug at foretrække frem for genanvendelse, der igen er at foretrække frem for nyttiggørelse. Det er dog også væsentligt at tage højde for økonomien i projektet, når der tages stilling til om materialerne skal genbruges, genanvendes eller nyttiggøres. Miljømæssigt kan det også være en fordel at nyttiggøre lokalt frem for at genbruge materialerne i en anden landsdel. Ved vurdering af hvilke materialer, der kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres, inddrager vi vores viden om tekniske egenskaber af materialerne samt om forurening af materialerne. Desuden inddrages vores viden om markedet og økonomiske betragtninger, og vurderingen kan foretages i et samarbejde med arkitekter, der er eksperter i de visuelle udtryk af de materialer, der genbruges.