Alle steder, hvor der bor mennesker, er der behov for en infrastruktur, der kan håndtere vores drikkevand, regnvand og spildevand. I WSP hjælper vi forsyningerne med at udvikle omkostningseffektive og helhedsorienterede forsyningsløsninger, som skal sikre en god og bæredygtig vandforsyning til fremtidens forbrugere.

Vi forstår de udfordringer, som forsyningsselskaberne står over for

De danske forsyninger oplever med den nye vandsektorlov stadigt stigende krav om øget effektivitet og benchmarking. WSP hjælper forsyningsanlæg med at udvikle omkostningseffektive og helhedsorienterede løsninger på deres tekniske og økonomiske udfordringer. Vi kombinerer de klassiske ingeniørdiscipliner med en naturorienteret tilgang og har fokus på at skabe merværdi i de forsyningsprojekter, vi arbejder med, uanset om der er brug for en innovativ eller en traditionel løsning. Vi rådgiver om alt fra planlægning og projektering til anlæg og drift, og råder over en bred vifte af solide og erfarne kompetencer inden for grøn infrastruktur, vand og spildevand. Vores mange samarbejder er bygget på langvarige relationer og et dybt engagement, hvor vi finder de bedste løsninger på forsyningsområdet i dialog med vores kunder, hvilket er en af grundende til, at vi er en af de foretrukne rådgivere hos forsyningerne.

En sektor i udvikling

Vandforsyningssektoren er i stadig udvikling, og WSP følger med og hjælper mange forsyninger med at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsproduktion gennem målrettet og involverende rådgivning. I forbindelse med vandforsyning hjælper vi særligt med:

  • Modelberegninger. Vi råder over specialister, der bl.a. arbejder med GMS-Modflow, Mike She, Mike 11.
  • Boringsundersøgelser. Boringsundersøgelser er vigtige i kampen mod forurening af grundvandsressourcen og giver samtidig et billede af en borings generelle tilstand og restlevetid.
  • Kildepladsmodel, der er udviklet af Orbicon. Denne model anvendes til beregning og vurdering af den mest optimale opsætning af en kildeplads i forhold til valg af pumper, ledningsdimensioner og boringsplaceringer.
  • Strukturanalyse, der hjælper forsyningen med overblik over kildepladser og forsyningssikkerhed. Derudover hjælper den med at sikre den mest fordelagtige indvindingsstruktur i forhold til en energieffektiv og bæredygtig drikkevandsproduktion.
  • Grundvandsvarme, der er mulighed for at udnytte varmen fra grundvandet.
cnt-hillerd renseanlg

Hillerød centralrenseanlæg Syd

Vi hjælper med at sikre rent drikkevand til fremtidens forbrugere

I WSP leverer vi skræddersyet løsninger, hvor vi tilpasser vores ydelser, så de passer til den konkrete situation og udfordring. Vi kan bidrage med tekniske ydelser og kompetente rådgivning til samtlige etaper af vandkredsløbet fra grundvand og grundvandsmagasiner til vandværker og forsyningsledninger. Vandforsyning handler dog ikke kun om tekniske færdigheder. Det kræver også administration, planlægning og effektivisering, hvis vi ønsker at sikre rent drikkevand til fremtidens forbrugere. I WSP bistår vi med strategisk rådgivning, så vi i fællesskab med vores kunder kan skabe en god og bæredygtig forsyning.

Innovativ software og IT-produkter, der hjælper forsyningsselskaberne med deres daglige arbejde

I WSP tilbyder vi forsyningsselskaberne adgang til markedsledende software, som hjælper dem med alt fra sagsbehandling og administration til ledningsregistrering og asset management. Vi skaber vores egne it-platforme, som hjælper forsyningsselskaberne med at skabe overblik over ressourcer, værdier, økonomi og fremtidige opgaver, og som fungerer som konkrete værktøjer til den daglige drift. Vi kan tilbyde vores kunder adgang til følgende nedenstående produkter. 

Læs mere om WSP Informatik

DIVA

DIVA er det oplagte produkt til at værdifastsætte forsyningens aktiver. Produktet er tilpasset alle standarder på området og sikrer en korrekt og effektiv håndtering af udfordringer fra vandsektor- og årsregnskabsloven inden for både vand- og spildevandsområdet. Informationerne importeres direkte fra ledningsregistreringssystemet, og vil derfor altid være opdaterede. Produktet kontrollerer desuden de tekniske data og informerer om eventuelle mangler, og er derfor med til at sikre fremtidige vedligeholdelse af regnskaberne og et korrekt beslutningsgrundlag.

uGraph Water Abstraction

Teknologi til vandindvinding hjælper med at reducere energiforbruget markant, minimere omkostningerne og sikre vandkvaliteten. uGraph Water Abstraction hjælper med at optimere kildepladsprocesser, og automatiserer og optimerer vandboringer samt muliggør håndtering af store mængder data fra mange boringer. Gennem en optimal styring af vandforsyningen kan forsyningerne opnå en mere sikker drifts- og vedligeholdelsesproces og en reduktion af energiforbruget på op til 50%, og dermed en væsentlig reduktion af omkostningerne på området.

OPUS og PULS

Med OPUS får man et effektivt produkt til håndtering og planlægning af kommunens spildevand. Sammen med tillægsmodulet PULS sikrer OPUS, at spildevandsdata kun skal registreres og opdateres ét sted. Man kan løbende indføre nye tillæg, hvor byggemodninger eller ejendomme, der udtræder af kloakforsyningen, kan registreres i databasen. OPUS kan vise vandmængder og afløbskoefficienter helt ned til enkeltejendomme og recipienter. 

DanVandGraf

DanVandGraf sikrer en valid registrering af ledningsdata baseret på den nationale datamodel standard - DANVAND model - som lagrer informationerne ét sted og på den måde optimerer de daglige arbejdsgange. Programmet har et brugervenligt interface og hjælper forsyningen med at bevare overblikket. Data fra DanVandGraf kan anvendes på tværs af platforme og systemer, så man opnår maksimal værdi af registrering.

Orbi Insight

Orbi Insight er en cloud-løsning til iOS og Android, som effektiviserer udstillingen af relevant GIS-data til medarbejderne på farten. Orbi Insight gør det muligt nemt og hurtigt at tilgå de nødvendige GIS-data, når man er ude i marken, samt at lave rettelser og andre simple registreringer. Dette giver værdi for alle medarbejdere og kunder, som kan få en hurtigere sagsbehandling.
Se demo

Orbi Ler

En automatiseret løsning til udlevering af ledningsoplysninger, som letter administrationen af graveforespørgsler. Produktet indeholder et administrationsinterface med komplet log over graveforespørgsler og status, og der er muligt at se den fysiske udstrækning af de gravepolygoner, der giver overblik over, de steder der graves i området.
Se demo