Forvaltning og vedligeholdelse af vandløb kan være en besværlig og tidskrævende opgave. I WSP hjælper vi de danske kommuner med alt fra overvågning og indsamling af hydrometridata til restaurering og vedligehold af vandløb.


Forvaltning, vedligehold og revision

Forvaltning og vedligeholdelse af vandløb kan være en besværlig og tidskrævende opgave. WSP er dog en oplagt samarbejdspartner i det daglige myndighedsarbejde, da vi kan udarbejde og udmønte vandområdeplaner, og hjælpe med at udforme og administrere jeres vandløbsregulativer. Vi hjælper hele vejen igennem processen fra rådgivning og vurdering, over feltfolk, der opmåler vandløbet, til beregninger, der tjekker om regulativet er overholdt. Vi håndterer også sagsbehandling i forbindelse med vandløbsretlige forhold. Mange kommuner står i disse år overfor en stor opgave med revision af kommunens vandløbsregulativer, og her bistår vi også vores kunder med alt fra udarbejdelse af en regulativ-revisionsplan og workshop med inddragelse af interessenter og politikere til udarbejdelse af fælles regulativ eller enkelt regulativer samt høringsmateriale. Vores program ”det digitale vandløbsregulativ” (DVR), gør det nemt og overskueligt at opdatere og få overblik over alle regulativets elementer og styre hele høringsprocessen. Derudover bliver regulativernes bestemmelser digitalt tilgængelige for kommunens borgere, så de kan hente informationer om netop den vandløbsstrækning, de har interesse i.

Kommunernes mangeårige partner

Det store behov for overblik og dokumentation ligger til grund for, at vi sammen med landets kommuner har udviklet programmerne, VandløbsGIS, VASP og HYMER, der i dag bruges af 75 % af de danske kommuner. Disse programmer giver et overblik over alle relevante data om kommunens vandløb. I WSP har vi indsamlet hydrometridata siden 1917, og vores mange hydrometridata kan anvendes til at vurdere vandløbenes vandføringsevne i form af karakteristiske afstrømninger. Det er også nyttig viden at have i forbindelse med klimasikring af byer og landbrugsområder og til varsling. Vi hjælper desuden kommunerne med opkvalificering af deres vandløbsmedarbejdere i brugen af vores vandløbsprogrammer VandløbsGIS, VASP og HYMER, hvor vi udbyder kurser og træning, som passer til de individuelle forløb. Vi kommer gerne ud til kommunerne og holder kurser eller sidemandsoplæring, så brugerne af vores programmer hele tiden er opdateret med den nyeste viden.

Læs mere om WSP Informatik

VASP

Et brugervenligt produkt, der samler data om vandløbenes fysiske tilstand ét sted, og giver overblik over både gældende regulativer og vandløbenes aktuelle tilstand.

VandløbsGIS

Samler administrationen og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted, der gør den daglige forvaltning af offentlige vandløb overskuelig og sikrer borgerne en hurtigere og mere tilfredsstillende service.

HYMER

Et helhedsorienteret og effektivt værktøj til håndtering af hydrologiske opgaver, som giver et præcist overblik over, hvordan vandmiljøet udvikler sig samt sikrer en proaktiv styring af vandressourcerne ud fra pålidelig data.
Download PDF om HYMER

VandløbsAPP

En app til den daglige vandløbsadministration, der kan anvendes i felten, da den giver mulighed for at finde aktuelle regulativoplysninger på offentlige vandløb vha. kort eller på baggrund af den aktuelle position. App'en kan hentes gratis i Google Play eller i App Store; søg på "Orbicon VandløbsAPP".

Det Digitale Vandløbsregulativ

Produktet, som er udarbejdet i samarbejde med flere kommuner, letter arbejdet med vandløbsregulativer og tilbyder fuld integration med kommunens databaser samt en standardisering af informationerne, der både højner kvaliteten og sparer tid i forvaltningen.

Grødeskæringsmodulet

Giver overblik over fremdriften og samler aftaler med entreprenørerne. Således sikres en hurtig og effektiv afrapportering via smartphone, tablet eller computer.
Se demo
Vandløb

Vandopløbslande

Som vandløbsmyndighed har man ofte behov for at beregne vandspejl i vandløb ved for eksempel restaurerings- og reguleringsprojekter, vådområdeprojekter, udledningstilladelser og i konsekvensvurderinger ved regulativrevision. Med en ny og hurtig metode kan vi nu generere disse oplandsdata for hele kommunen på én gang. Oplandsdata bliver tilgængelige i kommunens VASP database og via GIS, så alle kommunens medarbejdere kan anvende oplandsdata på en let tilgængelig måde. Samtidig generes også strømningsveje, som blandt andet kan anvendes til en helhedsorienteret klimatilpasning både i byerne og på landet.

Udledning til et kommunalt vandløb kræver robuste vandløb

Det kræver en ansøgning, hvis man ønsker at udlede til et kommunalt vandløb, og der kan hurtigt opstå tvivl om, hvor store udledninger vandløbet kan tåle. WSP bistår med robusthedsanalyser af vandløbets eksisterende vandføring og fysiske forhold og sammenholdt med en oplandsanalyse og hydrometridata kan det give et mere præcist billede af vandløbets robusthed overfor udledninger. Afgørelser om udlednings-tilladelse og krav om forsinkelse eller afværge kan hermed gives på grundlag af en kvalificeret analyse og vurdering. Et bedre overblik over vandløbenes robusthed er nyttig viden i forbindelse med planlægning for vandløbssystemerne i samarbejde med forsyningerne, som udmøntes i kommunernes spildevandsplan.