I takt med den øgede fokus på miljøet og de medfølgende øgede krav fra både virksomheder og myndigheder om en minimal miljøpåvirkning, indgår miljøvurderinger nu som en central leverance i nærmest alle større projekter i dag.


Vores by- og samfundsudvikling skaber et løbende behov for større bygge- eller anlægsprojekter som for eksempel broer, vejanlæg, vindmøller, renseanlæg, havneudvidelser og industrianlæg. Mange af de større anlægsprojekter er omfattet af miljøvurderingsloven, og realisering af projekterne kræver typisk forudgående udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse). Formålet med lovgivningen er at sikre et højt beskyttelsesniveau for det omgivende miljø og fremme en bæredygtig udvikling. I andre mindre projekter kan der også være krav om en miljøvurdering som led i myndighedsgodkendelsen.
Miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering

Erfarne og kompetente VVM-eksperter med en bred ekspertise

Vi har stor erfaring med at udarbejde VVM-ansøgninger miljøkonsekvensrapporter for bygherrer af både landbaserede anlæg og projekter på søterritoriet, og vi kan dermed garantere kompetent sparring og rådgivning. Endvidere bistår vi ofte myndigheder med VVM-processen. Vi kan tilbyde stor ekspertise inden for alle relevante fagområder og en detaljeret forståelse for relevant lovgivning og gældende regler, samarbejde, formidling og projektstyring. Desuden har vi stor erfaring med at udarbejde miljøvurderinger af kommuneplaner, lokalplaner med mere for myndigheder. Vores eksperter sørger for en konstruktiv dialog mellem de involverede parter for at sikre en vellykket proces, og vores rådgivning bygger på et solidt fagligt grundlag, hvor vi trækker på en skare af eksperter inden for miljø, natur, infrastruktur, klimatilpasning og byggeri. Vi rådgiver i alle faser af en miljøgodkendelse fra opstart til endelig godkendelse, og med udgangspunkt i kundens behov kan vi varetage den overordnede projektledelse og alle delelementer, eller vi kan varetage mere fagspecifikke detailvurderinger, der kan indgå i en miljøkonsekvensrapport.

Vores medarbejdere kan blandt andet: 

 • Vurdere væsentlige potentielle miljøpåvirkninger på et tidligt tidspunkt i planlægningen af et projekt og udarbejde VVM-ansøgnignen.
 • Komme med løsninger til forebyggelse eller afværge af skadelige miljøpåvirkninger.
 • Sikre et godt samarbejde med myndigheder og offentlighed.
 • Udarbejde og fremlægge miljøvurderinger over for myndigheder, der på et fagligt objektivt grundlag fremmer projektet i den politiske behandling.
 • Udarbejde ansøgninger om andre tilladelser til relevante myndigheder.

VVM af landsbaserede anlæg

Vi har stor erfaring med at lave VVM-screeninger og miljøkonsekvensrapporter for landbaserede anlæg, herunder en række naturgenopretningsprojekter. Vi bistår med undersøgelser af beskyttede arter og naturtyper for at belyse projektets eventuelle effekter på disse og udfører Natura 2000 konsekvensvurderinger. Vi har desuden løst VVM-opgaver i forbindelse med et betydeligt antal større infrastrukturprojekter, eksempelvis:

 • Lufthavne
 • Landbaserede vindmøller
 • Vejanlæg
 • Råstofindvinding 
 • Højspændingsanlæg
 • Biogasanlæg
 • Industrianlæg
 • Transportcentre

VVM på søterritoriet

Vi har en bred vifte af aktiviteter på søterritoriet, og vi udfører ligeledes miljøkonsekvensrapporter for større projekter på havet. Vores marinbiologer yder rådgivning i alle faser fra indledende myndighedskontakter, marinbiologiske forundersøgelser og screening til opfølgende overvågningsprogrammer og egenkontrol. Vi gennemfører også fugleundersøgelser eller foretager analyser af et eksisterende datamateriale for at belyse projektets eventuelle effekter på fuglebestandene og Natura 2000 områder. Vores tidligere aktiviteter har omfattet projekter indenfor følgende:

 • Havvindmøller
 • Råstofindvinding
 • Havneudvidelser og oprensninger
 • Havbrug
 • Broer, rørledninger og kabler
 • Tunneler