Natur og økologi

Vi ser verden over, at vores natur og økosystemer lider på grund af klimaforandringer og menneskelige indgreb, og det er derfor meget vigtigt, at vi værner om det naturlige miljø, og sætter dette højt på dagsordenen, når vi planlægger at udvide vores byer og vores infrastruktur. I WSP er vi eksperter i naturovervågning, naturgenoprettelse og registrering af biodiversitet, og vores medarbejdere arbejder engageret for at sikre en alsidig og mangfoldig natur - også for kommende generationer. 


Fredede biller og muslingeopdræt

Behovet for større viden om et lokalområdes flora og fauna kan opstå i mange forskellige situationer. Det kan være i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, større anlægsprojekter, miljøvurderinger og som et led i implementeringen af vandområdeplaner og Natura 2000 planer samt i forbindelse med Statens overvågningsprogrammer for terrestrisk og akvatisk natur. Vi har blandt andet været med til at sikre overlevelsen af den fredede billeart, lys skivevandkalv, som kun lever i Skærsø, hvor vores eksperter foretog en uddybende undersøgelse og kortlægning af artens tilstedeværelse samt billens krav til levesteder. Vi opstillede derefter en række udvalgte tiltag, som skulle sikre artens overlevelse. Vi er også en del af det EU-finansierede Interreg-projekt, Baltic Blue Growth, hvor vi undersøger, hvordan muslingeproduktion kan fjerne næringsstoffer i havet, da for mange næringstoffer kan give algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød. WSP's rolle på projektet er at følge udviklingen i muslingernes vækst og hele tiden optimere muslingeproduktionen. 
img-baltic blue growth

Baltic Blue Growth, Musholm. Foto: Keld Mortensen/NatureEyes

Natura 2000

Som naturmedarbejder i en kommune, kan du have ansvaret for at realisere indsatser, der sikrer gunstig bevaringsstatus og større arealer med habitatnaturtyper og levesteder for udpegningsarter. Det kan være en ressourcekrævende opgave, der kan være svær at nå i en travl hverdag. Her kan der være brug for en ekstra ressource med bred erfaring med udarbejdelse af naturplejeplaner og beskrivelse af plejebehov og indsatser. Når projekter vedrørende etablering af naturlige økosystemer i Natura 2000 områder skal realiseres, trækker vi på en stor erfaring, idet forundersøgelser har været et markant forretningsområde for WSP de senere år. Genskabelse af naturlig biodiversitet i Natura 2000 områder kan forbedre forholdene for udpegede naturtyper og fuglearter, og bidrage til opfyldelsen af kommunens Natura 2000 handleplan.
img-drone-mark

Foto: Keld Mortensen/NatureEyes