Valtatie 4 parantaminen välillä Oijustie – Erottaja, Rovaniemi

Valtatie 4 on Rovaniemen kohdalla osa kansainvälistä tieliikenteen yhteyttä Norjaan ja Barentsin alueelle. Rovaniemellä tie toimii myös tärkeänä kaupunkiseudun työmatka- ja asiointiliikenteen välittäjänä.


Projektin vaihe

  • Valmis

Tiejakson ongelmana oli riittämätön välityskyky. Tiejakso on vilkasliikenteinen ja liikennevalo-ohjatut liittymät ruuhkautuvat helposti.

Raskaan liikenteen osuus tiellä on huomattava ja sen arvioitiin lisääntyvän. Valtatien ja siihen liittyvän katuverkon liikenteen sujuvuusongelmat rajoittivat samalla Rovaniemen maankäytön kehittämistä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena oli valtatien liikennöitävyyden ja liittymien toimivuuden turvaaminen sekä väylän kaupunkikuvallisen ilmeentason nosto.

Suunnitelmamme mukaan:
• Parannettiin valtatietä noin 2,5 km matkalla Oijustieltä Erottajan eritasoliittymän pohjoispuolelle.
• Rakennettiin kolme uutta eritasoliittymää sekä purettiin kolme valo-ohjattua valtatien liittymää.
Rakennettiin ja parannettiin kevyen liikenteen väyliä sekä alikulkukäytäviä.
Parannettiin katuja ja katuliittymiä.
Rakennettiin meluntorjuntaa.
Parannettiin kaupungin katuverkon sujuvuutta rakentamalla kiertoliittymä tai liikennevalo-ohjaus useisiin katuliittymiin.

Hankkeen vaikutukset:
+ Liikenneturvallisuus parantui.
+ Valtatien liikenteen sujuvuus ja turvallisuus parantui.
+ Joukkoliikenteen sujuvuus parantui.
+ Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja maankäytön kehittäminen tuli mahdolliseksi.
+ Kevyen liikenteen olosuhteet parantuivat.
+ Meluhaitat vähenivät.