Med 1 million kr i støtte fra Enova har WSP sammen med LinKon og Caverion utviklet en ny gjennomføringsmodell for EPC. Modellen skal sikre en god balanse i kontrakten mellom byggeiere og energientreprenører og dermed ivareta et tillitsforhold mellom partene gjennom hele prosessen.

IMG WSP Enova modell 1300

EPC (Energy Performance Contracting) er en entreprisemodell for kontraktsbasert energisparing med resultatgaranti i bygninger i både offentlig og privat sektor.

EPC er en anerkjent modell utprøvd gjennom mer enn ti år i både Norge og flere nordiske og europeiske land. Enova har fremhevet EPC som en egnet modell for å få fart på det grønne skiftet i kommunale bygg og gått så langt som å påstå at EPC faktisk er nødvendig for å nå målene om energireduksjon i offentlige Energi- og Klimaplaner.

De siste årene har både interessen blant byggeiere og entreprenører dalt dramatisk, og ENOVA har derfor støttet utarbeidelsen av en ny gjennomføringsmodell for EPC. Målet er at flere vil benytte seg av EPC som entreprisemodell, da potensialet for energisparing i eksisterende bygningsmasse er enormt! 

For å få et vellykket EPC-prosjekt er det viktig å gjøre en god vurdering av målsetningen ved å gjennomføre prosjektet. Det er lagt opp til at analysefasen skal være en samspillsfase, der resultatet er et forprosjekt som er omforent mellom partene. Dette vil gi både byggeier og entreprenør en større trygghet knyttet til leveransene.

Prosjektet har utviklet anskaffelsesmaler, som er ment brukt som alternativer og supplementer til dagens maler. På den måten kan endringene også benyttes ved gjennomføring av den tradisjonelle modellen.

Den nye gjennomføringsmodellen er basert på den nasjonale standarden for EPC (NS 6430), med noen få avvik knyttet til samspillet i fase 1.

Under ligger link til modellen, samt tre dokumenter som er på høring fram til 6.mars 2019. Høringsuttalelser sendes til marte.paus.vadem@wsp.com, og merkes «Innspill EPC»:

Gjennomføringsmodeller EPC

Nr 1.: Høringsforslag konkurransegrunnlag

Nr 2: Høringsforslag kontraktsvilkår fase 1 - Analysefasen samspillentreprise i fase 1

Nr 3: Høringsforslag Tilbudsformular Vedlegg A