Detaljregulering av NTNU Campus i Trondheim

WSP har i samarbeid med Asplan Viak, Ratio Arkitekter og A-lab vunnet oppdraget med å lede og gjennomføre detaljreguleringen av NTNU Campus i Trondheim.  Samlet har teamet solid kompetanse innenfor alle fag, og kan vise til bred og lang erfaring innen planlegging av komplekse prosjekter knyttet til campus, byutvikling og transformasjon.

 

WSP har vært involvert i dette prosjektet tidligere også, og har vært med på å utvikle mulighetsstudier, prinsipplan og planprogrammet.

- Jeg ser fram til å lede planprosessen i et så komplekst og samfunnsnyttig oppdrag. Vi har vært med på utvikling av områdeplanen for Campus NTNU og kjenner godt både muligheter og utfordringer det er viktig å ha fokus på. Dette er et svært viktig planprosess, både for Trondheim by, og samfunnet som sådan. Vi gleder oss til å videreføre det gode arbeidet som er gjort hittil, og bidra til å skape en integrert bycampus og et levende område for byens befolkning, sier sier planprosessleder Arnt Ove Okstad i WSP.

Prosjektet skal samle store deler av NTNUs universitetsområde i Trondheim til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Dette er det mest omfangsrike campussamlingsprosjektet som er gjennomført i Norge. Samtidig er det et viktig byutviklingsprosjekt for Trondheim. Campus skal i mye større grad enn i dag bli en integrert del av byen. Prosjektet skal ivareta dagens verdier som parkanlegg, vernede bygg og anleggets synlighet i byen samtidig som det skal møte behovene for fremtidens undervisning og forskning. Det er satt en øvre arealgrense på 92 000 kvadratmeter bruttoareal til nybygg og 45 000 kvadratmeter bruttoareal til ombygging.

WSP skal lede planprosessen, i tillegg til å bidra med ekspertise innen kulturminner, konsekvensutredninger og analyser, samt brukerinvolvering og prosessledelse. Asplan Viak er hovedleverandør i avtalen med Statsbygg.

- Det er en stor og utfordrende oppgave Asplan Viak med samarbeidspartnere nå har fått. Vi gleder oss til å være med å løse et av de største og mest komplekse prosjektene innen universitets- og høgskolesektoren noensinne, sier Asplan Viaks oppdragsleder Hans Baalerud. 

Arbeidet planlegges gjennomført i perioden 2020-2022 og omfatter konsekvensutredninger og utarbeidelse av planforslag med bestemmelser for flere delområder på og rundt Gløshaugen. Kontrakten har en anslått verdi på ca 20-25 millioner kroner forutsatt at prosjektet får bevilgning.

Foto: NTNU/Erik Børseth, Synlig design og foto as