På vegne av Lillehammer kommune varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan vest for Jorekstad.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flomvoll ved nedre del av elva Gausa.
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til WSP Norge AS v/ Sivert Fandrem.


Storgata 75, 2609 Lillehammer
sivert.fandrem@wsp.com M: 930 26 980


Frist for innspill er 03.02.2020.


Innspillene inkluderes i den videre planbehandlingen.
Varsling om oppstart av planarbeid gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. Lillehammer kommune har konkludert med at det ikke er krav om konsekvensutredning for planarbeidet. Varsel om oppstart er også tilgjengelig på Lillehammer kommune og WSP sine hjemmesider.
Kart med forslag til planavgrensning vises under. Planområdet er ca. 1000 dekar og omfatter følgende eiendommer (gnr/bnr): 124/1, 162/25, 162/42, 162/26, 123/1, 162/17, 162/21, 162/169, 162/3, 162/18, 163/1, 163/8, 164/164, 163/5, 164/1, 164/88, 164/90, 164/50 og 164/56.
Varsel - arbeid med reguleringsplan vest for Jorekstad