WSP Norge og WSP Sverige bistår Nordic Salmon med strategisk rådgivning når de nå skal etablere et storskala landbasert oppdrettsanlegg i Bjuv kommune i Skåne. På anlegget skal det produseres 10 000 tonn ørret hvert år, og prosjektet satser tungt på sirkulær bioøkonomi.

Oppdraget drives i et tett svensk-norsk samarbeid. WSP Norge stiller med erfaring fra akvakultur og marin industriutvikling, mens det fra svensk side stilles med lokal kunnskap, kompetanse knyttet til miljøspørsmål og vanntekniske utredninger. 

Samarbeidet med Nordic Salmon har pågått siden 2019, og WSP har i tett samarbeid med Nordic Salmon utarbeidet søknadsdokumenter for anlegget i Bjuv, som inkluderer overordnede utredninger for konseptet, og som ivaretar miljømessige forhold, infrastruktur, og prosessteknologi for å rense og resirkulere vannet. 

Sirkulær bioøkonomi 

Anlegget planlegges som et såkalt RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture System) med utstrakt gjenbruk av vann, ettersom man ønsker å ta vare bioproduktene fra anlegget. Bioproduktene er ressurser i form av partikulært materiale (energi og gjødsel) og vannløste næringsstoffer (gjødselvann til landbruk). Både biogassanlegget (Søderåsens Bioenergi/EON) og bruk av ressursene til jordbruk gjøres i tett samarbeid med landbruket (Wrams Gunnarstorp Gods) i området. 

  • Det unike med dette anlegget er at alle utslipp fra produksjonen av fisk, både partikler og løste stoffer, blir utnyttet som en ressurs, forteller Geir Tevasvold, som er oppdragsleder på norsk side.  

Flere større landbaserte RAS-anlegg i Sverige og resten av verden er nå under planlegging.  Disse anleggene flyttes nærmere markedene, og bidrar blant annet til mindre frakt av fisk og mindre miljøpåvirkning. 

WSP kan i tillegg til å lede prosesser på eiers vegne, levere alle fagområder knyttet til denne typen biologisk prosessindustri. Særlig fokus i disse anleggene er å ivareta grensesnittene mellom alle fag, slik at fiskevelferd og kvalitet på sluttproduktet blir best mulig.

 

Kontakt for mer informasjon: 

Geir Tevasvold, WSP Norge, Industri

Epost: [email protected] | 97 71 07 19

Linda Rosqvist, WSP Sverige, Miljömanagement

Epost: [email protected]

Pascal Karlsson, WSP Sverige, VA Process

Epost: [email protected]