Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for et område på Oppheim, Frøya - Svarfrist: 07.02.2020

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Oppheim i Frøya kommune. Varslingsområdet gjelder gnr 10 bnr 279 og mindre deler av gnr/bnr 10/8, 10/139 og fylkesveg 714, avgrenset som vist på kartutsnittet. Forslagstiller er Thomo eiendomsutvikling AS. Frøya kommune er planmyndighet. Oppstartsmøte med kommunen ble holdt 09.12.2019. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, rasteplass og LNFR-formål. Totalt planområde er omlag 100 daa stort.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling innenfor boligformål i kommuneplanen, varierte boligformer som eneboliger, rekkehus og småhus i tillegg til adkomst, lekeplasser, vegformål og fellesareal. I samråd med kommunen er det vurdert at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning i hht. KU-forskriften og plan- og bygningsloven §4. Enkelte deltema vil bli utredet nærmere etter avtale med kommunen. Grunneiere, naboer og relevante organisasjoner vil bli varslet med brev. Varslingsbrev med kartutsnitt ligger på kommunens hjemmeside og hjemmesiden til WSP Norge/kunngjøringer. Innspill til planarbeidet kan sendes WSP Norge AS, Granåsvegen 15B, 7069 Trondheim, eller til epost oddhild.fausa@wsp.com innen 07. februar 2020.