E6 Trondheim – Melhus miljøpakken

E6 Trondheim–Melhus er en overbelastet vegstrekning, og hensikten er å bygge om vegen slik at den får stamvegstandard. Det vi si firefeltsveg med toplanskryss. Dette er den største enkeltentreprisen til Statens vegvesen Region Midt noen sinne.Oppdragsgiver

Prosjektkostnad

 • 2,50 MRD eks.mva

Prosjektstatus

 • Byggefase

WSP har hatt rollen som hovedbyggeleder og HMS-koordinator i henhold til byggherreforskriften gjennom hele anleggsperioden.

Kontrakten med Statens vegvesen har en varighet på 4 år. Nærmere bestemt omfatter arbeidet:

 • Har hatt den daglige hovedkontakten opp mot entreprenør
 • Arbeidsleder for ca 15 personer av byggherrens prosjektorganisasjon samt HMS-rådgiver, KS-ledere, YM-rådgiver. Dessuten benyttet ekstra ressurser som grunnerververe, geoteknikere, info, FDV, kontrakt, vegteknologi mm. 
 • Møteleder for hovedbyggemøter og økonomimøter.
 • Forøvrig utøvd beggeledelse inkl. kostnadsoppfølging, møteledelse og referatskriving, kvalitetsoppfølging, HMS, mm.
 • Saksbehandlingen og hovedkontakten fra Statens vegvesen opp mot prosjektets tvisteråd
 • Kontakt med media
 • Kontakt med kommuner, grunneiere og naboer forøvrig
 • Deltatt på vernerunder

Fra våren 2018 har WSP i tillegg til rollen som hovedbyggeleder også hatt rollen som byggeleder for delstrekning Storler – Jaktøyen.

 • E6 Trondheim–Melhus er en overbelastet vegstrekning, og hensikten er å bygge om vegen slik at den får stamvegstandard. Det vi si firefeltsveg med toplanskryss.  Når hele anlegget er ferdig, er det bygd:
 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
  Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

 En av hovedutfordringene har vært å avvikle ca 30.000 kjøretøyer daglig langs E6 samt mye tverrgående trafikk og myke trafikanter i hele anleggsfasen. I kontrakten inngår også:

I området ved Klett er det store kvikkleireforekomster og det var behov for kalk/sement-stabilisering. For å forbedre områdestabiliteten var det nødvendig å heve og legge om bekken Søra.
Mye masseflytting. Totalt ca. to millioner kubikkmeter masser er flyttet. 500 000 kubikkmeter av dette var myr fra Heimdalsmyra, som i hovedsak er lagret utenfor anlegget.
Totalt 21 betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter.
Det forventes åpning av firefelts E6 på hele strekningen i januar/februar 2019.
Status forøvrig: 

 •  Trafikkåpning 1 måned tidligere enn kontraktsfestet dato 
 • Prosjektkostnader innenfor styringsramma
 • 1 skade med fravær etter ca 800.000 arbeidstimer.