Areal- og transportplan for Grenland 2014-2025

For å gjøre Grenland til en attraktivt og velfungerende region er det helt nødvendig at areal- og transportløsninger vurderes i et helhetsperspektiv, uavhengig av kommunegrenser. WSP ledet planprosessen.Oppdragsgiver

  • Telemark fylkeskommune

Hva skal til for å skape en attraktiv og velfungerende region?

Grenland er et sammenhengende byområde bestående av 4 kommuner med over 100.000 innbyggere. For å skape en attraktiv og velfungerende region er det helt nødvendig at areal- og transportløsninger vurderes i et helhetsperspektiv, uavhengig av kommunegrenser. WSP ledet planprosessen.

Da engasjementet startet hadde fylkeskommunen og kommunene allerede jobbet med diverse utredninger i ett års tid. Jobben bestod derfor i å sammenstille materialet som forelå, bestille utredninger på tema som ikke var tilstrekkelig belyst og lede administrativ og politisk prosess, med sikte på ferdigstillelse innen ett år.

Sentrale tema i planen er fortetting, senterstruktur, boligstrategi, næringsstrategi, samt retningslinjer og bestemmelser for handelsetableringer. Som et ledd i planarbeidet ble det utarbeidet utredninger for fortetting, potensiale for bybane, tilgjengelighetsanalyser. Målene med planen er å legge grunnlaget for befolkningsvekst og bærekraftige areal- og transportløsninger.

En sentral del av oppdraget var å lede samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Oppdraget ble gjennomført i tett samarbeid med Citiplan AS som hadde ansvar for infrastrukturtiltak i Bypakke Grenland og søknad om statlige belønningsmidler.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

Antall innbyggere
100.000 100.000
Antall kommuner
4 4