EVRYs hovedkontor på Fornebu

Da EVRY flyttet inn på Fornebu fikk WSP oppdraget med å rehabilitere deres nye kontorlokaler på 33'000 m2Oppdragsgiver

  • Telenor Eiendom Holding AS

Prosjektkostnad

  • 130 MNOK

Prosjektstatus

  • 2011-2014

En arealkabal

Telenor Eiendom Holding AS inngikk i 2011 en leieavtale med EVRY i Snarøyveien 30 etter at EVRY hadde vært i markedet på søken etter lokasjon for sitt nye hovedkontor.

Avtalen omfattet ca. 33 000 m2, ca. 25 % av bygningsmassen/arealene i Snarøyveien 30. Prosjektet fikk navnet EVRY HQ-Project, og på høsten 2011 startet planleggingen av prosjektgjennomføringen.

Telenor Eiendom Holding AS signerte i 2012 en avtale med WSP (da Faveo) om støtte til prosjektledelse og prosjektgjennomføring.

EVRYs kravspesifikasjon var i stor grad tuftet på en nybyggspesifikasjon som ble utfordrende å få implementert i den eksisterende bygningsmassen. Dette, kombinert med konseptuelle krav til arbeidsplass- og fellesarealløsninger, gjorde dette til et omfattende prosjekt.

For å få «arealkabalen» til å gå opp, måtte flere leietakere og et treningssenter flyttes til andre bygg.

Det var også behov for å vurdere omprofilering, ny skiltplan og omstrukturering/tilpassing av parkeringsanlegg for eiendommen.

I følge oppdragsgiver Telenor, bidro WSP til et godt prosjekt økonomisk sett, innenfor tidsramme og med god kvalitet. I tillegg fikk WSP ros for sin fleksibilitet, samt at man turte å utfordre involverte parter, og at man bidro med kapasitet og kompetanse gjennom de ulike fasene av prosjektet.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

Kontorareal
33.000 m2 33.000 m2