EVRYs hovedkontor på Fornebu

Da EVRY flyttet inn på Fornebu fikk WSP oppdraget med å rehabilitere deres nye kontorlokaler på 33'000 m2Oppdragsgiver

  • Telenor Eiendom Holding AS

Prosjektkostnad

  • 130 MNOK

Prosjektstatus

  • 2011-2014

En arealkabal

Telenor Eiendom Holding AS inngikk i 2011 en leieavtale med EVRY i Snarøyveien 30 etter at EVRY hadde vært i markedet på søken etter lokasjon for sitt nye hovedkontor.

Avtalen omfattet ca. 33 000 m2, ca. 25 % av bygningsmassen/arealene i Snarøyveien 30. Prosjektet fikk navnet EVRY HQ-Project, og på høsten 2011 startet planleggingen av prosjektgjennomføringen.

Telenor Eiendom Holding AS signerte i 2012 en avtale med WSP (da Faveo) om støtte til prosjektledelse og prosjektgjennomføring.

EVRYs kravspesifikasjon var i stor grad tuftet på en nybyggspesifikasjon som ble utfordrende å få implementert i den eksisterende bygningsmassen. Dette, kombinert med konseptuelle krav til arbeidsplass- og fellesarealløsninger, gjorde dette til et omfattende prosjekt.

For å få «arealkabalen» til å gå opp, måtte flere leietakere og et treningssenter flyttes til andre bygg.

Det var også behov for å vurdere omprofilering, ny skiltplan og omstrukturering/tilpassing av parkeringsanlegg for eiendommen.

I følge oppdragsgiver Telenor, bidro WSP til et godt prosjekt økonomisk sett, innenfor tidsramme og med god kvalitet. I tillegg fikk WSP ros for sin fleksibilitet, samt at man turte å utfordre involverte parter, og at man bidro med kapasitet og kompetanse gjennom de ulike fasene av prosjektet.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

Kontorareal
33.000 m2