Kartlegging av ladebehov i Oslo kommune

WSP har på oppdrag for Bymiljøetaten kartlagt ladebehovet for privatpersoner i Oslo.  Målet for oppdraget var å identifisere og kartlegge de områdene hvor ladebehovet er størst per nå og hvor det vil være størst økning i årene som kommer.Prosjektstatus

  • Ferdigstilt

Byrådet i Oslo er ambisiøse i sine klimamål. Innen 2030 er målet at all veitrafikk i hovedstaden skal være uten utslipp av klimagasser.  

Elektrifiseringen innen persontransport har allerede kommet relativt langt i Oslo. Ved utgangen av 2019 var 57% av nybilsalget innen personbiler i Oslo elektriske. Med mål om en total overgang til nullutslipp innen 2030 vil dette bety at behovet for ladestasjoner er og vil forbli stort i årene som kommer.  

Oslo har nå gått inn i en ny fase i arbeidet med å elektrifisere trafikken. Det er per nå etablert mer enn 1600 offentlige kommunale ladepunkter i byen. En fortsatt utbygging krever tydelige prioriteringer og målrettet utbygging av ladeinfrastrukturen basert på hvor behovene for lading er størst.  

  

WSPs rolle 

På oppdrag for Bymiljøetaten har WSP kartlagt ladebehovet for privatpersoner i Oslo og identifisert hvor det er størst behov for offentlige ladestasjoner i byen. Hypotesen er at det er størst behov for offentlige ladestasjoner i områder med en boligmasse som domineres av eldre leiligheter bygd før 1960, og som således er lite tilrettelagt for privat parkering, ettersom behovet for basislading i mindre grad kan dekkes med hjemmelading i disse områdene.  

  

Kartleggingen er basert på en analyse av boligstrukturen. Resultatene er deretter vurdert opp mot elbilandelen i personbilparken, samt belegg på offentlige kommunale ladestasjoner for å identifisere hvor behovet for offentlige ladestasjoner er størst på kort sikt samt hvor det vil være størst økning av ladebehovet i årene som kommer. 

  

Resultatet fra kartleggingen vil fungere som grunnlag for Oslo kommunes videre arbeid med å etablere og legge til rette for offentlig ladeinfrastruktur, samt sikre at tilgangen til lademuligheter ikke blir et hinder for videre vekst i elbilandelen. 

Les rapporten her