Tromsø havn – ren havn og nye kaier

Som følge av stortingsmelding Rent og Rikt Hav og Miljødirektoratets handlingsplan av 2006 ble 17 av landets havner prioritert for opprydding av forurensede bunnsedimenter. WSP hadde rollen som prosjektleder ved en av dem: Tromsø havn.Oppdragsgiver

  • Tromsø Havn KF

Prosjektkostnad

  • 240 MNOK

Prosjektstatus

  • 2010-2012

Miljøvennlige byggeklosser av giftig bunnslam

Som følge av stortingsmelding 12/2001 Rent og Rikt Hav og Miljødirektoratets handlingsplan av 2006 ble 17 av landets havner prioritert for opprydding av forurensede bunnsedimenter. Prosjektet med opprydding i Tromsø Havn ble igangsatt i 2007 med tiltaksrettede undersøkelser. Tiltaket ble gjennomført i perioden 2010 – 2012.

Tiltaket med miljøopprydding i bunnsedimentene ble sett i sammenheng med Troms havns behov for levetidsforlengelse av kaiene i Tromsø sentrum. Løsningen ble at kaiene ble utført med cellespunt som samtidig ble benyttet som deponi for de forurensede bunnsedimentene. Løsningen gjør at det giftige slammet blir isolert for all fremtid, og så havneområdet blir utvidet slik at nye, moderne bygg kan oppføres – på et fundament av helt ny teknologi.

Prosjektet tilførte Tromsø havn vesentlig virksomhetsverdi ved etablering av nye kaier i sentrum, samt en utvidelse av havnearealene på 12 DA.

WSP hadde rollen som prosjektleder fra og med detaljprosjekteringsfasen. Sentrale funksjoner tilordnet denne rollen var bindeledd mellom Tromsø kommune som prosjekteier og Tromsø havn som utfører mot plan og bygningsmyndigheter, miljømyndighetene og finansparter. WSP hadde også ansvaret for ledelse av prosjekteringsgruppe og entreprenører. Prosjektet ble gjennomført som spleiselag mellom 4 ulike finansparter; Miljødirektoratet, Troms Fylkeskommune, Tromsø kommune og Tromsø Havn KF.

Prosjektet ble gjennomført innenfor vedtatte kostnadsrammer og levert i riktig tid i forhold til planlagt framdrift. Prosjektets miljømål ble oppnådd og dokumentert med sluttrapporter til Fylkesmannen i Troms ca. 6 måneder etter anleggsarbeidene var avsluttet.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS