By- og tettstedsutvikling

Urbanisering er en global trend, som også påvirker Norge. WSP bidrar til å realisere bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Bærekraftig og realiserbar tilnærming

Befolkningsvekst, klimaendringer, demografisk endring, teknologisk utvikling og fortetting er faktorer som driver urbanisering fremover. Det utfordrer bo- og arbeidsforhold, næring og handel, infrastruktur og mobilitet.

I WSP er vi opptatt av å utvikle bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. Det betyr at vi må legge grunnlag for infrastruktur som kan tilpasse seg over tid, parallelt med at våre livsstiler forandrer seg. Byer og tettsteder må utformes fleksibelt og fortsette å gi muligheter for sysselsetting samtidig som de tilbyr komfortable og levedyktige forhold for de som bor der.

Dette krever innsikt i historien bak byene og tettstedene, i tillegg til drivkrefter som fortsetter å påvirke miljøene vi lever i. For å lykkes med å skape attraktive byer og tettsteder, og samtidig gi ramme for bærekraftig vekst, er det viktig med en helhetlig tilnærming.

Takket være vår lokale tilstedeværelse i over 500 byer rundt om i verden jobber vi i de samfunnene vi lever i, og utformer omfattende, innovative og kostnadseffektive løsninger som gjør prosjektene realiserbare og samfunnene vi lever i mer levedyktige. I Norge jobber vi tett med kunden om å finne de beste løsningene og kan blant annet bidra med: 

  • Areal- og transportplanlegging

  • Mulighetsstudier og konseptutvikling

  • Kollektiv- og mobilitetsplaner

  • Regional- og kommuneplaner

  • Plan- og søknadsprosesser

  • Grunneiersamarbeid og organisering

  • Utbyggingsavtaler

WSP i Norge har et tungt miljø innen by- og tettstedsutvikling som jobber for en rekke aktører, både offentlig og privat. I Mandal kommune har WSP blant annet bidratt til å revitalisere bydelen Nedre Malmø gjennom strategisk rådgivning til kommunen, mulighetsstudier og interessenthåndtering.