Helse- og omsorgsbygg

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle - gjennom hele livet. Vi har en befolkning som stadig blir eldre, kravene til fleksibilitet øker, og den medisinske utviklingen er rask. Forventninger og krav til helsevesenet blir høyere, og omsorgssektoren er i stadig endring. WSP har kompetansen som kreves for å ta et samlet grep om utviklingen av helse- og omsorgsektoren.


Samlet grep om helse- og omsorgsektoren

Prosjekter innenfor helsesektoren er ofte komplekse og store. Et grunnleggende prinsipp er at byggene skal støtte opp om effektiv og god behandling for pasientene. Mange forhold må vurderes for å få mest mulig helseproduksjon per investerte krone. Det kan være kartlegging av pasientflyt som grunnlag for utvikling og tilrettelegging av bygg, sikring av infrastruktur, og bruk av ny teknologi. Dette stiller strenge krav til både prosjekt- og prosessledelse, samtidig som bransjekunnskap og forståelse av helsesektoren er vesentlig.

WSP er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen investeringsprosjekter i helse- og sykehussektoren. Vi har erfarne prosess- og prosjektledere med spesialistkompetanse i å planlegge og bygge helse- og omsorgsbygg. Vi dekker alle faser i prosjektet, fra analyse av behov i idéfase og konseptfase, til prosjekterings- og prosjektledelse i byggeperioden.

WSP kjenner ledelsesutfordringer i store, komplekse kunnskapsorganisasjoner og har også erfaring fra virksomhets- og organisasjonsutvikling i sykehussektoren, herunder etablering av styringssystemer, effektivisering av pasientflyt (LEAN) og revisjonsledelse med forankring i ISO-standardene. Våre medarbeidere har oppdatert kompetanse og fokuserer på at prosjektet skal skape verdi for deg, også i et utvidet samfunnsperspektiv. WSP kan blant annet tilby:

  • Porteføljestyring og helhetlig prosjektledelse for helse- og sykehus, fra utvikling av riktig konsept til ferdig bygg, samt en rekke spesialisttjenester

  • Kartlegging og optimalisering av arbeidsflyt (LEAN). Prosesstøtte i tjenesteutvikling og kontinuerlig forbedring av pasientflyt og støttefunksjoner

  • Prosjektledelse for utvikling og etablering av virksomhetsstyringssystemer

  • Revisjonskompetanse forankret i ISO-standarder

WSP planlegger og leder prosjekter innen helsesektoren over hele landet. Vi er det største spesialistfirmaet i Norge innen prosjektledelse og byggeledelse og har sterk kompetanse innen tidligfase, planprosess og gjennomføring. Vi har blant annet rammeavtaler med Omsorgsbygg og gjør en rekke jobber for norske kommuner innen helsesektoren.