Jernbane og kollektivtrafikk

WSP har lang erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre komplekse prosjekter innen jernbane og kollektivløsninger som t-bane, trikk og knutepunktutvikling. Vårt fremste mål er å skape helhetlige og bærekraftige løsninger.


Helhetlige og bærekraftige løsninger

Det grønne skiftet, befolkningsvekst i og omkring byene og digitalisering gjør at norsk samferdsel i dag står overfor en transformasjon, og mange byområder står foran formidable utfordringer. Ifølge Nasjonal transportplan skal all vekst i persontrafikken tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk fram mot 2030. I grove trekk betyr dette at kollektivtrafikken må dobles i løpet av 15 år.

Det satses på InterCity-nett og miljøvennlige og effektive kollektivløsninger, og i årene som kommer vil det være et stort behov for å øke standarden på det skinnegående nettet.

Det teknologiske skiftet mot mer miljøvennlig materiell, økte krav fra de reisende og digitalisering av billett-tjenester og reiseinformasjon, er noen av utfordringene som gjør at en i mange tilfeller må tenke helt nytt, og utvikle nye konsepter og linjenett.

Denne type samferdselsprosjekter er komplekse, og kjennetegnes av store investeringer og mange berørte parter. Mange prosjekteiere mangler enten riktig kompetanse eller kapasitet.

WSP tilbyr

WSP har lang erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre komplekse prosjekter innen jernbane, t-bane og trikk, og utvikling av kollektivknutepunkter. Vi arbeider alltid for å skape helhetlige og bærekraftige løsninger.

Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse, byggeledelse og spesialisttjenester innen planlegging, nybygging, vedlikehold og oppgraderinger av jernbane og kollektivløsninger og til buss, trikk og t-bane. Vi kan lede prosjekter fra start til slutt, og ta ansvar for hele prosessen gjennom komplette prosjektteam, eller vi kan supplere prosjekter med den kompetansen og kapasiteten som mangler.

WSP har spesialistkompetanse og erfarne prosjektledere og rådgivere med erfaring fra alle faser i prosjektet, fra tidligfase til drift og vedlikehold. Vi kan gjennomføre mulighetsstudier og konseptvalgutredninger for offentlige aktører, og vi arbeider med helhetlige løsninger og gode beslutningsgrunnlag som er basert på livsløpsvurderinger. 

WSP har rammeavtaler med flere av Norges største aktører i bransjen, som Jernbanedirektoratet, Bane nor, Oslo Sporveier AS og flere kommuner.

WSP har bistått med strategisk rådgivning i forbindelse med utvikling av linjenett i Kristiansand og Arendal. I Oslo bistår vi Bymiljøetaten med å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet i sentrale byområder samt planlegging av et nytt kollektivknutepunkt på Bryn.