Utdanning og barnehage

WSP bidrar til å skape stimulerende og sikre læringsmiljøer som er tilrettelagt for samarbeid og som gjør elevene aktive i egen læringsprosess. Våre prosjekter spenner over hele utdanningsområdet, fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler til høyskoler og universitet.

 


Skole- og undervisningsbygg

Utdannings- og oppvekstsektoren påvirkes kontinuerlig – av pedagogiske reformer, nye læreplaner, kommunesammenslåinger og urbanisering. Det er også mange skolebygg som er av så dårlig kvalitet at de krever total rehabilitering eller riving og nybygg.  Disse forholdene gjør at mange kommuner og fylkeskommuner i dag står overfor store investeringer, uansett om det er behov for bygge om eller bygge nytt. Skoler og barnehager må utvikles både arkitektonisk og pedagogisk slik at barn, elever og studenter kan realisere sitt potensiale faglig, sosialt og emosjonelt. For å få til dette må skoleutviklere kjenne brukernes behov, sette de rette målene for prosjektet og bygge for fremtiden.

WSP bidrar til å skape fremtidsrettete undervisningsbygg og utvikle en pedagogisk praksis som henger med i tiden

WSP har bred kompetanse innen utdanning og barnehage, med erfarne prosjekt- og byggeledere, og pedagoger med kunnskap og erfaring fra kunnskapssektoren.

WSP tilbyr pedagogisk programmering og planlegging av undervisningsbygg. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre brukermedvirkningsprosesser med skolens brukere, vurdere arealbehov og vurdere ulike arealutformingsalternativer i de enkelte prosjektene. Vi er opptatt av koblingen mellom arkitektur og pedagogisk praksis, og ønsker å tilrettelegge for læringsmiljø som gjør elevene aktive i egen læringsprosess. Vi etablerer rom- og funksjonsprogram som støtter opp under prosjekt- og læringsmål.

Vi har også rådgivere med inngående kunnskap om byggemetoder, konstruksjonssystemer og materialbruk, brannsikkerhet, energi og bygningsfysikk, og kan prosjektere bygg fra skisseprosjekt til ferdige produksjonstegninger.

Foruten prosjektering, prosjektledelse og strategisk rådgivning i tidligfase har vi også bred kompetanse innen tverrfaglige tekniske tjenester og miljø.

WSP har rammeavtaler med flere store aktører innen skoleutvikling, blant annet Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. WSP er involvert i prosjekter i tilknytning til Livsvitenskapsbygget, NTNU Campus-utviklingen, Kistefossen barnehage og Høgskolen i Vestfold.