Vei og motorvei

Ny teknologi skaper nye transportmuligheter og nye bevegelsesmønstre, og kommer til å ha innflytelse på våre fremtidige veier og motorveier. WSPs lange erfaring inne vei og motorvei gjør det mulig å utvikle prosjekter for morgendagens behov gjennom å tenke nytt om hvordan folk reiser.


Fremtidens veier og motorveier

Man regner med at verdens befolkning kommer til å nå 10 milliarder i midten av dette århundret, og vi opplever samtidig en urbanisering som gjør at byene vokser som aldri før. Dette påvirker vår infrastruktur, og det er viktig å ha robuste veier som kan håndtere alle brukerne. Veier forbinder byer og samfunn, og fungerer som bindeledd mellom mennesker. Derfor er det viktig at det veiene dekker brukernes behov – i dag og i fremtiden.

Operatørene i bransjen skal ha klare og fremtidsrettede strategier som både tar høyde for de kortsiktige behovene og den generelle utviklingen på lengre sikt. Regjeringer verden over investerer i transport og infrastruktur. Eldre veier og broer må skiftes ut eller oppgraderes, og det gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å investere i fremtidsrettede løsninger.

WSP tilbyr

WSP har mange års erfaring med å bygge veier, og våre eksperter planlegger, prosjekterer og leder prosjekter innen vei og motorvei. I WSP fokuserer vi på innovasjon, holdbarhet, bærekraft og moderne teknologi fordi vi ønsker å bygge veier som imøtekommer morgendagens utfordringer.

Vi hjelper våre kunder med å bygge veier som lever opp til tekniske og økonomiske krav, men som samtidig er bygget slik at de ivaretar miljøet og skaper verdi for lokalsamfunnet.

Vi bistår våre kunder med rådgivning i alle prosjektets faser. WSP leverer tverrfaglig rådgivning og kan sette sammen team som dekker en rekke kompetanseområder, som bro- og tunnelekspertise, og transport- og byplanlegging, samt prosjektledelse og byggeledelse. Å bygge veier handler like mye om å etablere en infrastruktur som kombinerer og integrerer flere ulike transportformer.

Vi bistår våre kunder med utredninger innen vei og motorvei som trafikkanalyser, vurdering av miljøpåvirkning, byplanlegging og forundersøkelser. Vi ivaretar prosjektet gjennom alle faser fra planlegging, til prosjektering, gjennomføring og drift og vedlikehold.  

WSP planlegger og leder vei- og motorveiprosjekter over hele landet. Vi er det største spesialistfirmaet i Norge innen prosjektledelse og byggeledelse, og har sterk kompetanse innen tidligfase, planprosess og gjennomføring. Vi har rammeavtaler med Statens Vegvesen og Nye Veier og gjør en rekke jobber for fylkeskommunene. 

Vi utfører planlegging og prosjektering av alle typer veier, gater og motorveier. Vi utarbeider detalj- og reguleringsplaner, byggeplaner og mengdebeskrivelser. Dette inkluderer oversiktsplaner, dimensjonering av trafikkområder, overbygning, veigeometri, avkjørsler, skilt- og oppmerkingsplaner. Vi utfører komplett prosjektering for alle fag (vei, overvann, elektro og konstruksjoner), og bistår med å få private planer godkjent av offentlige myndigheter. For å sikre kostnadene i prosjektet utfører vi kostnadsberegninger etter Statens vegvesens metode Anslag og vi kan utarbeide trafikkanalyser. Vi tar oppdrag for både eiendomsutviklere, offentlige etater, kollektivselskaper, totalentreprenører og veimyndigheter.