Miljøsertifisering av bygg blir stadig mer utbredt, både i Norge og resten av verden. Hensikten er å fremheve kvaliteter knyttet til bærekraft, og for å skape incentiver for å tenke, bygge og bruke bygg på en mer miljøvennlig måte.


WSP tilbyr rådgivning knyttet til miljøsertifisering i alle prosjektfaser. Dersom våre medarbeidere kommer tidlig inn i prosjektet, kan vi bistå ved valg av ønsket klassifisering for bygget. Vår deltakelse allerede tidlig i prosessen sikrer nødvendig dokumentasjon for å oppnå tiltenkt klassifisering. For sertifiseringsordningen BREEAM-NOR har WSP rådgivere som er akkreditert profesjonell (AP), samt revisorer.

 

BREEAM-NOR

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og BREEAM-NOR er ordningen som brukes i Norge,  og som er en tilpasning av den internasjonale standarden til norske forhold. Sertifiseringsordningen stiller strenge krav til dokumentasjon, og består av ni kategorier for miljøprestasjoner; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk/økologi og forurensning.

WSP tilbyr både revisorer og APer til BREEAM-NOR-prosjekter. Vi kan også utføre beregninger og analyser innenfor flere av fagfeltene i BREEAM hvor det kreves dokumentasjon for å oppnå ønskede poeng. 

Våre medarbeidere har bred utdannelse og erfaring innen miljøtemaer og prosessledelse. Vi har derfor gode basiskunnskaper innenfor flere av temaene som er underlagt BREEAM-NOR.

AP (akkreditert profesjonell)

I et BREEAM-NOR-prosjekt er en AP ansvarlig for å koordinere miljøarbeidet og sørge for at rett dokumentasjon leveres til rett tid for å sikre oppnåelse av ønsket sertifisering. AP skal være pådriver for at prosjektet setter seg høye miljøambisjoner, og at disse innfris på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.


Revisor

Revisorens rolle er å gjennomgå den leverte dokumentasjonen på miljøprestasjonene i byggeprosjektet, og levere en uavhengig vurdering av prosjektets måloppnåelse. Denne danner grunnlaget for utstedelse av BREEAM-sertifikat. Revisoren er prosjektets kontaktperson mot BREEAM internasjonalt og NGBC i Norge.

 

Svanemerket

WSP tilbyr rådgivning knyttet til svanemerkede bygg. Svanemerket ble opprettet i 1989, og forvaltes av stiftelsen Miljømerking. Svanemerket vurderer miljøpåvirkninger gjennom hele levetiden til et produkt, og innen bygg finnes merkeordning både for byggevarer og hele bygg. Svanemerkede bygninger vurderes i et livssyklusperspektiv, og alle byggematerialer og kjemiske produkter må tilfredsstille strenge krav, samtidig som bygget skal være godt isolert og dermed ha lavt energibehov. 

WSP har vært inne som BREEAM-AP i flere prosjekter, for eksempel Livsvitenskapsbygget for Statsbygg. Livsvitenskapsbygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og et av Statsbyggs aller største prosjekter. Det er satt strenge miljøkrav til bygget og målet er at det skal oppnå BREEAM-NOR nivå Excellent for klassifisering av bærekraftige bygg.