Usikkerhet og risiko er tilstede i nesten alle prosjekter vi er involvert i. Målet med usikkerhetsstyring er å redusere prosjektets risikoeksponering, og å øke muligheten for å realisere positive muligheter.


Prosjektets usikkerhet omfatter både risiko og muligheter, og kan påvirkes direkte eller indirekte. Usikkerhet rundt kostnader, fremdriftsplaner, lønnsomhet, totaløkonomi og nytteverdi er sentrale prosesser innen prosjektplanlegging og prosjektoppfølging. Målet med usikkerhetsstyring er å skape et realistisk beslutningsunderlag og klargjøre de styringsmessige utfordringer som prosjektet vil stå overfor. Usikkerhetsstyring omfatter også analyse og styring av usikkerhet i prosjektporteføljer.

I WSP har vi erfarne spesialister fra en rekke prosjekter og bransjer, som kan hjelpe deg med å optimalisere måloppnåelsen i prosjektet gjennom effektiv usikkerhetsstyring. Vi kan hjelpe deg med analyser og usikkerhetsstyring i alle faser av prosjektet, gjennom å integrere usikkerhetsstyring som en sentral del av prosjektets styringsregime. Vi bistår også med porteføljestyring.

Vi har mye erfaring med usikkerhet i investeringskostnader, fremdriftsplaner, kvalitet, totaløkonomi, ytre miljø og sikkerhet. Vi gjennomfører også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). 

Usikkerhetsanalyse

Usikkerhetsanalysen identifiserer, analyserer og beskriver relevant usikkerhet i et prosjekt. Prosjektets usikkerhet kan omfatte både risikoeksponering med mulig negativ innvirkning, men også positive muligheter og oppsider.

Verktøy velges ut fra behov i det aktuelle prosjektet. All relevant usikkerhet i et prosjekt settes inn i en styringssammenheng, og proaktiv styring er hovedfokus. Prosjektets usikkerhet kommuniseres ved hjelp av standardiserte grafiske bilder som viser størrelse og rangering av prosjektets usikkerhetsforhold – både risikoeksponering og positive muligheter.

Usikkerhetsanalyser er basert på et anerkjent metodisk grunnlag, og er en standardisert prosess:

  • Mål - definere prosjektets mål og rammebetingelser.

  • Identifikasjon - identifisere relevant usikkerhet i prosjektet, dvs. usikkerhets som kan påvirke prosjektets mål.

  • Analyse - for hvert usikkerforhold, analysere konsekvenser mht. innvirkning på prosjektets mål. Dette omfatter innvirkning på prosjektets kostnader, tidsplaner, fremdrift, totaløkonomi, lønnsomhet og nytteverdi. 

  • Klassifisering - klassifisere usikkerhetsforhold med hensyn til styrbarhet. I hvilken grad påvirker prosjektet gjennom proaktive tiltak usikkerhetsforhold i ønsket retning? 

  • Kommunisere - kommunisere prosjektets usikkerhet til interessenter og beslutningstakere. Etablere "ti-på-topp"-liste over de viktigste usikkerhetsforholdene sett fra et styringssynspunkt.

 I løpet av de siste årene har WSP blitt tildelt en rekke nye rammeavtaler innen usikkerhetsanalyse. I 2017 alene vant WSP seks nye rammeavtaler, for blant annet Bergen og Hamar kommune, Bane NOR og Statnett. Vi har også gjennomført flere omfattende analyser og vurderinger i Nye Veiers prosjekter, i tillegg til usikkerhetsanalyser for blant annet Stavanger universitetssykehus og nytt nasjonalmuseum.