Riktig brannsikkerhet redder liv og verdier. Hvert år dør 40 personer i branner som koster samfunnet mellom fire og fem milliarder årlig. WSPs brannrådgivere beskytter mennesker, bygninger og bedrifter ved å ta i bruk en kombinasjon av analytisk dimensjonering og praktisk erfaring.

WSPs brannrådgivere fokuserer ikke bare på preaksepterte løsninger og regelverk, men analyserer også funksjonskravene i TEK10 for det respektive bygget med utgangspunkt i den aktuelle planløsningen, bruken og de øvrige tekniske forutsetningene. Brannrådgiverne er opptatt av å finne de mest produksjonsvennlige og kostnadseffektive løsningene sammen andre prosjekterende og utførende i prosjektet, samtidig som de offentlige kravene til brannsikkerhet oppfylles.

Enten det er et nytt byggeprosjekt i programmeringsfase, eller et 100 år gammelt bygg som skal vedlikeholdes, bidrar vi inn i prosjektet med spesialistkompetanse på brann. Vi vurderer opp mot gjeldende regelverk og sørger for at andre i prosjektet har oversikt over hvilke krav som gjelder med hensyn på brann.  Branngruppa i WSP er et tverrfaglig team med kompetanse innen håndverk, byggeteknikk og slokkeanlegg, som er tett koblet på den seneste forskningen innen brann og sikkerhet. Gjennom vår internasjonale erfaring drar vi også nytte av løsninger som benyttes andre steder enn i Norge.

Våre løsninger innen brannsikkerhet er alltid i tråd med myndighetskrav. Samtidig er det tilpasses de det enkelte prosjekt, kunden og brukerne. Slik bidrar vi til produksjonsvennlige, kostnadseffektive og gode løsninger som ivaretar brannsikkerheten. WSP har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for prosjektering av brannkonsept.

Våre oppdragsgivere er alt fra offentlige og profesjonelle byggherrer med komplekse prosjekter til privatpersoner med mindre byggeprosjekter.

 

WSP kan bistå med følgende tjenester innen brann og risiko:

  • Brannkonsept
  • Risikoanalyser
  • Tilstandsanalyser
  • Tegning
  • Uavhengig kontroll
  • Slokkeanlegg
  • Detaljprosjektering
  • Systematisk brannsikkerhetsarbeid
  • Tunnelsikkerhet

 

Brannkonsept

Vi tilbyr brannteknisk prosjektering for alle typer bygg, både nye og eksisterende. Vi prosjekterer enkle preaksepterte løsninger hvor dette passer, men benytter oss også av analytisk brannprosjektering når bygget, bruken og utforming ikke samsvarer med veiledning til forskrift.

 

Risikoanalyse

Myndighetene er tydelige på at hva de forventer når det gjelder tilstrekkelig dokumentasjon av fravik i brannkonsepter. Vi tilstreber å etterleve disse forventningene. Avhengig av størrelse, mengde og konsekvens av fravik fra veiledning til teknisk forskrift gjennomfører vi mindre og større branntekniske- og risikoanalyser i henhold til NS 3901 og SN/INSTA 950.

Internkontrollforskriften stiller også krav om at alle virksomheter skal kartlegge farer og iverksette forebyggende og konsekvensreduserende tiltak. Alle kommuner har samme krav om utarbeidelse av risikoanalyser. 
WSP har bred kompetanse innenfor fagfeltet og tilbyr komparative risikoanalyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, risikoanalyser for å kartlegge sikkerhetsnivået og brannfarlige varer.

 

Simulering

WSP tilbyr avanserte branntekniske simuleringer - for å dokumentere løsninger i rom som er beregnet for store mengder mennesker, store brannceller eller atrier med høy brannbelastning.

 

Tilstandsanalyser

Branntekniske tilstandsanalyser og statusrapporter utarbeides for å kartlegge sikkerheten i bygninger. I et hvert bygg skal det foreligge dokumentasjon på brannsikkerheten. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvordan den branntekniske tilstanden i et bygg er i forhold til gjeldende krav. For en slik kartlegging gjennomgår brannteknisk kompetent personell hele eller deler av bygningen(e). På bakgrunn av en befaring utarbeides det en tilstandsrapportrapport iht. NS 3424 hvor feil og mangler oppsummeres og, om ønskelig, en prioritetsliste. Prioritetslisten gir eieren av bygningen en oversikt over rekkefølgen som tiltakene bør utføres i basert på en kost-/nytteeffekt.  

 

Tegning / BIM

WSP tilbyr alt av branntekniske tegninger for bygg og leverer branntegninger i en rekke formater. I forbindelse med branntegning tilbyr vi plan, fasade, snitt og situasjonsplaner, evakueringsplaner, rømningsplaner, orienteringsplaner og BIM-prosjektering.

 

Uavhengig kontroll

WSP utfører lovpålagt og egenpålagt brannteknisk kontroll av både brannkonsept, detaljprosjektering og utførelse.  Vi innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for kontroll av brannsikkerhet.

 

Slokkeanlegg

WSP prosjekterer tradisjonelle slokkeanlegg, men har også erfaring med alternative slokkeanlegg som for eksempel deluge, i forbindelse med offshore og industri.

Vi prosjekterer og gir råd blant annet etter standardene: NS-EN 12845 (sprinkler), NS/INSTA 900 (boligsprinkler), NFPA 13 (sprinkler) og NFPA 15/16 (deluge/skum).

 

Detaljprosjektering

Detaljprosjektering av branntekniske installasjoner blir mer og mer vanlig. WSP har lang erfaring og kompetanse på produkter og løsninger. Vi kan bidra med å kontrollere eller lage detaljtegninger for forskjellig type løsninger, som branntetting, brannvinduer og -dører, bærende konstruksjoner og vegger/dekker (branncellebegrensende).

Tunnelsikkerhet og systematisk brannsikkerhetsarbeid

WSP har erfaring fra arbeid med risikostyring, brannvern og evakueringssikkerhet i tunneler. Vi jobber i alle stadier av prosjektet, fra tidlig fase av undersøkelsen og foreløpige studier til gjennomføring av analyser og etablering av konsepter for brannvern og personlig sikkerhet. 

WSP har vært brannrådgiver i flere store og komplekse prosjekter siste årene. For Livsvitenskapsbygget, et nytt forsknings- og undervisningsbygg ved UiO er vi disiplinleder for brann. Den nye Kunstsiloen i Kristiansand er et annet pågående prosjekt av høy kompleksitet hvor vi har rollen som disiplinleder for brann. Vi har også erfaring fra flere offentlige rammeavtaler herunder Statsbygg, Undervisningsbygg, NRK og flere kommuner.