Stadig strengere krav til bygningers energieffektivitet krever at en innfører energibesparende tiltak. For både nybygg og eksisterende bygg kan man sikre gode, energieffektive løsninger i tidligfase ved samarbeid på tvers av fagfelt og ved fortløpende vurderinger av hvordan prosjekteringen påvirker energibruken til bygningen. Med tverrfaglig kompetanse innen energi, bygningsfysikk og miljø ser WSP helheten i byggeprosjektet og foreslår løsninger som gir et energieffektivt og miljøvennlig bygg.


I prosjekteringen hjelper vi våre kunder med å tilfredsstille forskriftskrav til energi, eller med å oppnå mer ambisiøse krav innen energi og miljø. Med en tverrfaglig kompetanse innen både energi, bygningsfysikk og miljø ser vi helheten i et byggeprosjekt og kan dermed foreslå løsninger som totalt sett gir et mer energieffektivt og miljøvennlig bygg.

 

Energirådgivning og energiberegninger

For å oppnå gode, energieffektive bygg er det viktig å komme på banen tidlig. Dette gjelder både nybygg og eksisterende bygg. Vi gir råd innen energi og miljø i tidligfase for å hjelpe byggherren med å fastsette energi- og miljøambisjon som er egnet ut fra byggets eller tomtens forutsetninger.

WSP gjør energiberegninger i tidligfase, forprosjekt og detaljprosjekt for å sikre at byggherrens ambisjoner innen energieffektivitet oppfylles. Vi utfører også energimerking og beregninger som kreves for å oppnå BREEAM-poeng innen energi. Om ønskelig kan vi også bidra med å søke om offentlige midler til energibesparende tiltak.

 

Dagslysberegninger

Samtidig som man ønsker at et bygg skal ha et lavt energibehov, stilles det krav til dagslys i bygninger med rom for varig opphold. Våre rådgivere samarbeider med arkitekt om fasadeutforming og utfører dagslysberegninger for å sikre gode dagslysforhold i alle typer bygg.

 

Inneklimaberegninger

For å sikre godt termisk inneklima kan vi bistå med inneklimaberegninger. Beregningene brukes til å vurdere behovet for solskjerming og kjøling, og ses i sammenheng med energi- og dagslysberegninger.