Tar en ikke HMS på alvor, bryter en ikke bare loven, en risikerer også ulykker på arbeidsplassen og å påføre miljøet uopprettelig skade. WSP hjelper deg med å få på plass de gode rutinene og verktøyene du trenger for å følge opp HMS-arbeidet på en god og effektiv måte.


Det er store gevinster å hente på å følge opp helse, miljø og sikkerhet på en god måte, både for virksomheter og i prosjekter. Engasjementet blant de ansatte øker, og det samme gjør produktiviteten og konkurransekraften i markedet. Dessuten er en pålagt å innfri krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Tar en ikke HMS på alvor, bryter en ikke bare lovgivningen, men en risikerer også i verste fall ulykker på arbeidsplassen og påføring av uopprettelig skade på miljøet.

Oppfølging av HMS handler om i stor grad om systematisk å planlegge og følge opp tiltak ut fra en risikobasert tilnærming. Det er behov for å ha gode rutiner og hensiktsmessige verktøy på plass om en skal klare å ha kontroll på alle kravene knyttet til helse, miljø og sikkerhet og sørge for at de innfris. Et styringssystem eller et HMS-system, som utvikles, implementeres og videreutvikles i tråd med krav i internkontrollforskriften, vil være til god hjelp, og vil i tillegg dokumentere HMS-arbeidet.   

Er du byggherre, skal du også tilfredsstille kravene i byggherreforskriften gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Dette skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt for alle som jobber på midlertidige bygg- og anleggsplasser.

WSP tilbyr

WSP hjelper deg med å følge opp HMS-arbeidet i virksomheten eller i et spesifikt prosjekt.

Vi hjelper deg med å utvikle og implementere et styrings- eller internkontrollsystem som er effektivt og brukervennlig og i tråd med kravene i internkontrollforskriften. Vi har lang erfaring med å bygge opp og implementere systemer, og med å integrere systemer i en virksomhet.

I prosjekter kan vi vi påta oss ulike roller, som HMS-leder, koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU). Vi har erfaring fra en rekke bransjer hvor vi jobber med små og store virksomheter i både offentlig og privat sektor. De siste årene har flere av våre spesialister vært utleid som HMS-ledere, SHA-rådgivere, og hatt roller som KP og KU i store prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel. I disse prosjektene har vi blant annet bistått med å etablere byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), entreprenørens plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-plan) og fulgt opp sikkerhets- og miljøarbeidet i prosjektgjennomføring. Vi har også utført revisjoner med fokus på HMS, og bistått med planlegging og utførelse av beredskapsøvelser.