God planlegging og grundige beslutninger tidlig i prosjektet er med på å redusere usikkerhet og risiko senere i prosjektforløpet. Konseptutvikling og utredning handler om å identifisere og vurdere alternative konsepter opp mot hverandre og gjøre gode strategiske valg.


Idé- og konseptutvikling

God planlegging og grundige beslutninger tidlig i prosjektet er med på å redusere usikkerhet og risiko senere i prosjektforløpet.

Dokumentasjonen i denne første fasen danner grunnlaget for forprosjektfasen, prosjekteringsfasen og den videre prosjektgjennomføringen. Kartlegging av hvilke behov, mål og krav prosjektets interessenter har, er sentralt. Videre vurderes ulike konseptuelle utviklingsalternativer. Basert på hvilke krav man har funnet, defineres et alternativ som anbefales videreført. Videre skal dette beslutningsgrunnlaget gjennomgå en kvalitetssikring, og etter hvert danne grunnlag for et styringsdokument for prosjektet.

WSP har bred erfaring fra arbeid i denne fasen, som krever stram styring. Vi har spesielt god kompetanse på prosjekter som er underlagt KS1 og KS2. Vi gjennomfører konseptvalgutredninger (KVU), som ofte involverer mange interessenter, og krever god forankring hos berørte offentlige etater. Vår rolle er gjerne som prosjektleder, som planlegger og gjennomfører prosesser. Vi tilrettelegger og gjennomfører interessentanalyser, workshops og idédugnader, og utarbeider selve konseptvalgrapporten.

For prosjekter som ikke er underlagt KS1 og KS2, har WSP lang erfaring med tilsvarende alternativanalyser med tilhørende beslutningsgrunnlag, scenarioprosesser og usikkerhetsanalyser.

 

For kunder som ønsker å løfte blikket ytterligere, tilbyr vi utarbeidelse av scenarier både for et gitt prosjekt, og for virksomheter. Vi har blant annet bistått flere kommuner i dette arbeidet. WSP bistår også i strategiprosesser og ved utarbeidelse av strategidokumenter, og målhierarkier for prosjekter og virksomheter.

Konseptvalgutredninger (KVU)

En konseptvalgutredning (KVU) er viktig for å sikre at en velger det beste konseptet for å innfri behovet, enten det er snakk om et større statlig eller kommunalt investeringsprosjekt, eller et prosjekt i privat sektor. Noe av det viktigste i en konseptvalgutredning er å kartlegge hvilke behov, mål og krav prosjektethar. Denne kartleggingen er viktig for å være sikker på at prosjektetinnfrir faktiske og reelle behov.

WSP kan anbefale det beste konseptet for ditt prosjekt gjennom konseptvalgutredninger.

Når kartleggingen er på plass, utvikles og vurderes ulike konsepter opp mot hverandre, hvor målet er å identifisere det beste konseptet. Dette danner grunnlaget for prosjektets forprosjektfase (prosjekteringsfasen) og den videre prosjektgjennomføringen. En konseptvalgutredning stiller store krav til dokumentasjon slik at deter enkelt å redegjøre for valgene som er tatt senere i prosessen.

Konseptvalgutredninger i stat og kommune involverer ofte mange interessenter, og krever god forankring hos berørte offentlige etater. De etterfølges også av en kvalitetssikringsprosess (KS 1 eller KS 2) før konseptet tas videre.

Vi har bred erfaring fra arbeid med konseptvalgutredninger (KVU) både i stat og kommune. Vi kan lede hele prosessen knyttet til konseptvalgutredningen, eller vi kan bistå i enkeltstående deler som interessentanalyse, workshops og idédugnader, og dokumentasjon og rapportering.