Spor fra ulike tidsaldre gir bygninger karakter og gir oss kunnskap om hvordan ting har vært før. Kulturminner inneholder mange historiske, estetiske og sosiale dimensjoner som er verdt å ta vare på.


Kulturminner kan defineres som alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Naturelementer med kulturhistorisk verdi er også kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.

 

Kulturminnevern

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminner. De er et viktig bidrag til vitenskapelig kildemateriale og gir grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners historiske forståelse. I Norge har vi lovbestemmelser for å verne om og beskytte viktige kulturminner.

 

WSP har en egen kulturminneavdeling som håndterer denne typen problemstillinger i prosjekter. De har høy interesse for og kunnskap om kulturarven, og særlig om bygninger fra ulike tidsepoker og med ulike tradisjonelle byggeteknikker og materialer. Rådgiverne våre har som mål å bidra til at de kulturhistoriske verdiene ivaretas på best mulig måte. Dette gjør de gjennom kulturminnefaglig rådgivning og utarbeidelse av kulturhistoriske verdianalyser, verne- og forvaltningsplaner. 

 

 

Bred kompetanse og erfaring

Våre rådgivere har en bred bakgrunn fra bransjen, og teamet består av sivilingeniører, ingeniører, sivilarkitekter, konservatorer og håndverkere. Ved å sørge for at flere har praktisk erfaring fra sine håndverkerbakgrunner kan vi kombinere praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor restaurering, rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse. 

 

WSP har spesialistkompetanse på tradisjonelle murkonstruksjoner og puss, trekonstruksjoner som stav, laft og bindingsverk, samt overflatebehandling av disse. Vi kan også vise til god erfaring med betongkonstruksjoner i verneverdige bygninger og betongrehabilitering.

 

 

 Vår kulturminnerådgivning omfatter:

  • Kulturhistorisk verdianalyse

  • Verne- og forvaltningsplaner

  • Konsekvensutredning

  •  Bistand i vedlikehold, restaurering og antikvarisk rehabilitering

  • Tilstandsanalyser

  • Anbudsbeskrivelser

  • Stedsanalyse/DIVE

Våre rådgivere kan bistå i planleggingsfasen, prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen i forbindelse med rehabilitering av enkeltbygg og ved større områdeutbygginger. Vi har svært god kjennskap til verneteori og antikvarisk praksis, og står ofte for myndighetskontakten i prosjektene for avklaringer rundt vern og bruk. Vi har også spesialkompetanse på konsekvensutredning for delområdet kulturminner, samt bred erfaring med å utarbeide kulturhistoriske analyser, verneplaner og forvaltningsplaner. Dette er erfaring som er svært aktuell i forbindelse med kommunenes planarbeid. Våre rådgivere har også erfaring med tilstandsanalyser av vernede og fredede bygninger og har i 2017 og 2018 gjennomført tilstandsanalyse av 30 kirkebygg i Trondheimsområdet. Bygningsmassen er svært variert, med bygg oppført fra middelalder til 2000-tallet i murt naturstein, tegl betong og tre. 

 

Erfaring fra offentlige rammeavtaler

WSP har ved flere anledninger vært rådgiver for offentlige oppdragsgivere der kulturminnefaglige utfordringer er tema. WSP har rammeavtaler med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Statsbygg (Kongelige Eiendommer og Kulturhistoriske Eiendommer) og Forsvarsbygg. Dette har gitt oss verdifull erfaring med kulturhistoriske og verneverdige problemstillinger.