WSP tilbyr livssyklusanalyser og klimagassberegninger for bygg og uteområder.


Livssyklusanalyser (LCA)

LCA er en metode for å kvantifisere miljøpåvirkningene til et materiale, produkt, prosess eller bedrift gjennom hele livsløpet eller levetiden. LCA benyttes som beslutningsverktøy for blant annet. materialvalg, prosessvalg, optimaliseringsprosesser eller policy-utforming.

WSPs eksperter utfører livssyklusanalyser for ulike formål, og dermed bidra til at miljøkonsekvenser blir synliggjort i prosjekter og beslutningsprosesser.

 

Klimagassberegning

Klimagassberegninger er livsløpsanalyser med fokus på klimagassutslipp. Klimagassregnskapet formidler klimabelastningen fra et bygg i CO2-ekvivalenter, enten de stammer fra materialbruk eller drift av bygningen.

Klimagassberegninger benyttes ofte dynamisk for å vurdere alternativer mot hverandre, men egner seg også godt for formidling av prosjektets miljøprofil.

Klimagassregnskap kan utarbeides både for tidligfaseplanlegging, skissefase og prosjektering, og WSP har erfaring med alle faser. Typiske oppdrag er større prosjekter med miljøprofil, enten nybygg eller ved oppgradering av eksisterende bygninger. Klimagassregnskap inngår som en naturlig del av BREEAM-NOR og andre miljøsertifiseringsordninger.