WSPs prosjektledere og rådgivende ingeniører på miljø bistår offentlige og private kunder i alle bransjer med å skape bærekraftige og miljøvennlige prosjekter og virksomheter. Vi tilbyr bred miljørådgivning og tilhørende tjenester som miljøstyring i prosjekt og virksomhet, miljøsertifiseringer, miljøtekniske grunnundersøkelser, miljøkartlegging og rådgivning knyttet til innemiljø.


Samfunnet, kunder og markedet forventer i stadig større grad at bedrifter tar ansvar for miljøet. Det holder ikke lenger med fagre ord på nettsider og i årsrapporter – det kreves handling og dokumentasjon for at arbeidet skal være troverdig. I dag er fokus på miljø et konkurransefortrinn for virksomheten – i morgen kan det være et krav. Hensyn til miljø, teknologi og systemer skal integreres i prosjekter og den daglige driften, men også holdninger er viktig.

 

Miljøstyring i prosjekt og virksomhet

WSP tilbyr prosjekt- og prosessledelse av store og små miljøprosjekter. Vi kan lede lengre utviklingsprosesser, eller korte enkeltoppdrag.  Våre eksperter har lang erfaring med å bygge opp miljøstyringssystemer som kan lede frem til miljøsertifiseringer som blant annet ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Vi kan også bistå med revisjoner, utarbeide miljøstrategier eller være miljørådgiver i prosjekt.

Vi har rådgivere i bygg- og anleggsbransjen som kan vurdere miljørisikoen i et prosjekt, og utarbeide og implementere en miljøstrategi eller miljøoppfølgingsplaner.

Vi tilbyr også en rekke kurs på området som skreddersys den enkelte kunde.

 

Miljøsertifiseringer

WSP tilbyr rådgivning for miljøsertifisering av bygg. Blant våre rådgivere har vi BREEAM-NOR-autoriserte AP’er og revisorer. Vår flerfaglige bredde og erfaring med BREEAM-NOR-prosjekter gir oss grunnlag til å utarbeide flere av spesialistrapportene som kreves som dokumentasjon i BREEAM-sertifiseringen. 

WSP selv er sertifisert i henhold til ISO 14001. 

 

Miljørådgivning (RIM)

Når vi kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen, kan vi bidra i prosessen med å fastsette miljømål for bygget og bidra til at miljømålene oppnås ved lavest mulig kostnad. Vi vurderer hvilke miljøambisjoner som vil være mest hensiktsmessig for prosjektet, hvordan disse bør implementeres og forankres i et prosjekt, og hvordan miljømålene bør følges opp. Våre rådgivere har spesialkompetanse innen materialegenskaper for ulike bygningsmaterialer og byggetekniske løsninger, emisjon fra materialer og innemiljø. Vi utarbeider både miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, i tillegg til at vi følger opp planen gjennom prosjektering og byggeperiode.

 

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Dersom det planlegges terrenginngrep i grunnen, skal det vurderes om det er mulighet for at grunnen kan være forurenset. WSP tilbyr tjenester innen miljøtekniske grunnundersøkelser med hovedområde innen forurenset grunn og sedimenter. Forurensning kan finnes i områder hvor det er har vært miljøbelastninger tidligere og vi er behjelpelige med å utføre forundersøkelser av forurensningssituasjon for å avklare om det er behov for å iverksette prøvetakning. Dersom det er behov for undersøkelser har vårt team god kompetanse innen prøvetakning av forurenset grunn og sediment i felt, samt utarbeidelse av rapporter for miljøtekniske grunnundersøkelser. Basert på type forurensning utfører vi risikoanalyser for å avdekke eventuell spredning og helserisiko for menneske og miljø, samt økologisk påvirkning.

WSP har et sterkt og engasjert fagmiljø med miljøtekniske rådgivere. Vi har en bred kompetanse innen tiltaksvurderinger og risikoanalyser ved ulike forurensningssituasjoner. Vi jobber tett opp mot entreprenør i håndtering av forurensede masser og følger opp prosjektet helt til forurensningssituasjonen er avklart og kan meldes akseptabel.

 

Miljøkartlegging

I henhold til teknisk forskrift skal det ved alle tiltak i eksisterende byggverk foretas kartlegging for farlig avfall. Ved større tiltak skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse med avfallsplan for arbeidene.

Våre rådgivere har gjennomført RIFs kurs i miljøkartlegging og utfører miljøkartlegging for mindre og større tiltak i alle typer bygg. Materialprøver som tas under befaring sendes til akkreditert laboratorium for analyse.

Etter mange års arbeid med miljøkartlegging har WSP opparbeidet seg mye kunnskap om denne type arbeid. Ved rehabilitering kan vi bidra i forprosjekt ved å undersøke for spesielt kostnadsbærende og fremdriftsavhengige avfallstyper, og på denne måten redusere risikoen videre i prosjektet. Vi kan også komme inn i prosjektet når alle rivearbeider er avklart og utarbeide en fullstendig miljøsaneringsbeskrivelse med avfallsplan.

 

Innemiljø

WSP hjelper deg med å sikre et godt innemiljø. Våre råd skal forhindre biologiske bygningsskader i forbindelse med nybygg og rehabilitering. Vi kartlegger skader og leverer generelle inneklimakartlegginger for alle typer bygg. Vi har spesialkompetanse innen følgeskader av fukt. Vår tverrfaglighet styrker vår kunnskap om hvordan materialer og konstruksjoner påvirkes av ytre forhold, og vi anbefaler løsninger som kan forhindre fukt og fuktskader. WSP har også god kunnskap om innemiljø og hvordan ulike partikler, temperatur, luftskifte, emisjon m.m. påvirker inneklimaet.

Typiske oppdrag er rådgivning ved materialvalg og oppbygging av konstruksjon i forbindelse med nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. En skadekartlegging påviser årsak til og omfang av allerede kjente skader. Kartlegging av innemiljø gjennomføres i de tilfellene da det oppleves ubehagelig å oppholde seg i bygget. Generelle kartlegginger av innemiljø kan også utføres i bygg hvor det ikke er noen mistanke om skader, men hvor eier eller leietaker ønsker en bekreftelse på tilfredsstillende innemiljø.

WSP har vært miljørådgiver i flere spennende prosjekter, blant annet Livsvitenskapsbygget for Statsbygg. Firmaet har også en rekke rammeavtaler med kommuner og offentlige kunder på miljørådgivning.

Statsbygg sitt «Livsvitenskapsbygg» kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og et av Statsbygg aller største prosjekter. Bygget har strenge miljøkrav og målet er at det skal oppnå BREEAM Excellent. WSP har bidratt med rådgivning innen miljø og er BREEAM AP på prosjektet.