Planprosesser er krevende og involverer mange aktører. Gode planer gir forutsigbarhet og bidrar til at alle aktører drar i samme retning. Vi kan lede planprosessen for deg eller bistå med rådgivning i utvalgte deler.


Planlegging handler om å skape gode samfunn, levende byer og gjennomførbare prosjekter. Enten man skal planlegge et konkret utbyggingsprosjekt eller legge rammene for utviklingen av en hel kommune, må den som planlegger se de større sammenhengene, håndtere alle interessentgrupper og forstå beslutningsprosessene. En god plan er lite verdt dersom den ikke er forankret hos dem som skal gjennomføre den. Planlegging handler derfor om involvering, og i fellesskap komme frem tid gode løsninger. Det er betydelige summer å spare ved å legge ned litt ekstra innsats i planfasen.

WSP tilbyr

Vi har prosjektledere og eksperter på planlegging med lang erfaring fra en rekke prosjekter i både privat og offentlig sektor. Vi kan lede hele planprosessen for deg, enten det handler om å utarbeide reguleringsplaner, kommuneplaner (både samfunnsdel og arealdel), regionale planer eller strategiske planer.

Vi kan også bistå med rådgivning knyttet til ulike deler av prosessen:

  • gjennomføre interessentanalyse

  • fasilitere workshops og møter

  • utarbeide konsekvensutredning

  • utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

  • foreta usikkerhetsanalyse

  • foreta økonomiske analyser

  • administrere arkitektkonkurranser

  • forhandle utbyggingsavtale

  • stå som ansvarlig søker

WSP leder planprosesser på alle nivåer, fra overordnede regionale planer til detaljerte reguleringsplaner. Noen aktuelle eksempler er regional plan for Grenland, kommuneplan for Søgne, områdeplan for Campus NTNU, og detaljreguleringsplan for Leangen stasjon.