Prosjektledelse

Uavhengig av størrelse og kompleksitet skal ethvert prosjekt gjennom viktige faser som hver stiller store krav til ledelse og kompetanse. Den som styrer må se helheten og kjenne detaljene. WSPs erfarne prosjektledere sikrer at du igangsetter det prosjektet som best løser behovene dine og påser at budsjett og framdriftsplan er realistiske fra starten av. Med stødig prosjektlederhånd sørger vi for en vellykket prosjektgjennomføring som når målene som er satt. 


Sektor

  • Industri
  • Jernbane og kollektivtrafikk
  • Eiendom
  • (Se alle)

Tjeneste

  • interessentstyring
  • Prosjekteringsledelse
  • Kostnadsstyring
  • (Se alle)


Profesjonell prosjektledelse

Byggherrer må stille store krav til de som skal utvikle og gjennomføre et prosjekt på deres vegne. Det er store investeringer i spill, mange berørte parter og stor risiko for at noe går galt underveis som fører til at målene som er satt ikke nås. Uavhengig av størrelse og kompleksitet skal prosjektet ledes gjennom ulike faser som alle krever sin spisskompetanse: Idé- og konseptutvikling i tidlig fase, planlegging og prosjektering, og deretter gjennomføring. Den som styrer må se helheten og kjenne detaljene.

Det er mange aktører og leverandører involvert i et prosjekt. Samspillet må fungere optimalt for at framdriften opprettholdes og det er kvalitet i leveransene. Prosjektleder skal rapportere og dokumentere, sørge for at kritiske beslutninger tas til riktig tid, holde budsjett og levere i henhold til målene som er satt. Samtidig skal prosjektet håndtere berørte interessenter som nabolag og myndigheter på riktig måte.

Sett prosjektledelsen ut til en profesjonell og erfaren aktør, som kjenner prosessene, håndterer risikoene og styrer prosjektet effektivt og målrettet fra start til slutt.

WSP tilbyr helhetlig prosjektledelse

WSPs erfarne prosjektledere kan ta et helhetlig ansvar for prosjektet ditt. Best verdi skaper vi om vi blir involvert helt fra starten av og ideelt sett før du har definert rammene for prosjektet. Da kan vi sikre at du igangsetter det rette prosjektet med de rette målene, og sørge for at du velger den mest hensiktsmessige gjennomføringsmodellen. Vi påser også at budsjett og framdriftsplan er realistiske fra starten av, slik at grunnlaget for gjennomføringen blir best mulig og at målene for prosjektet nås.

Fordi vi har ekspertise på alle faser i prosjektløpet kan vi skreddersy et team som sikrer at prosjektet kommer i mål til avtalt tid og til avtalt pris, og at alle berørte parter får riktigoppfølging underveis. Om du ikke har behov for en komplett prosjektorganisasjon, kan vi bistå med kompetanse og funksjoner som supplerer din eksisterende prosjektorganisasjon, som for eksempel planlegging og planprosesser, idé- og konseptutvikling, usikkerhetsanalyser, anskaffelser og kontraktstrategier, kostnadsstyring, miljøstyring og tverrfaglige tekniske tjenester.

Integrert styring

Rammene for prosjektet er lagt, og ressurser og aktiviteter skal styres i sammenheng med budsjett og fremdriftsplan. Disse faktorene må styres integrert i prosjektet, for de er avhengige av og vil alltid påvirke hverandre. Endring av prosjektets omfang vil for eksempel alltid påvirke både fremdrift, kostnad, bemanningsbehov og tidshorisont.

Integrert styring av et prosjekt er en tidkrevende jobb som ofte blir underprioritert hvis det er prosjektleder selv som skal drive det, spesielt i store og komplekse prosjekter. Med WSPs kunnskap om prosesser, verktøy, kommunikasjon og ledelse kan vi støtte prosjektlederen med den integrerte styringen av prosjektet og sørge for at det gjennomføres på en effektiv og målrettet måte.

Fremdriftsstyring

Formålet med fremdriftsplanlegging er å få oversikt over alle leveransene i prosjektet og hvordan aktiviteter, milepæler og faser avhenger av hverandre. Fremdriftsplanleggingen skal også gi deg oversikt over hvilke ressurspersoner du trenger for å gjennomføre aktivitetene. Fremdriftsstyring handler om å innhente og rapportere fremdrift på aktiviteter, identifisere slakk og kritisk vei, samt å styre usikkerheten i planleggingen.

WSP sine spesialister kan hjelpe deg med å planlegge og sikre god fremdrift i alle faser av et prosjekt. Vi kan ta rollen som planlegger eller fremdriftsstyrer over lengre tid, som en fast del av prosjektledelsesteamet, eller vi kan hjelpe deg med en spesifikk analyse. Vi kan også bidra med å etablere rutiner for god fremdriftsstyring i alle typer prosjekter.

WSP utfordrer etablerte løsninger

WSPs prosjektledere har lang erfaring og jobber ut fra bestepraksis i bransjen. Vi vet at hvert prosjekt er unikt og har sine spesielle forutsetninger, mål og prioriteringer. Det skal styres deretter. Vi er opptatt av miljø og bærekraft og vil alltid foreslå fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

I dag bistår vi offentlige og private kunder med alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Våre kunder tilhører i stor grad bransjer som bygg, infrastruktur og samferdsel, og eiendom, men vi leder også en rekke prosjekter innen energi og industri.