Overalt der mennesker bor og oppholder seg er det behov for robust infrastruktur for drikkevann og avløpsvann (overvann og spillvann). Både i større byer, tettsteder og på bygda er det behov for sikker vannforsyning og bortledning, renseanlegg, samt håndtering av overvann og flom.

I store deler av Norge finnes det over hundre år gamle vannrør. Gamle rør øker risiko for lekkasjer og oversvømmelser. Det er estimert at over 30 prosent av vannet som renses og sendes ut i hovedvannledninger aldri når frem til norske hjems vannkraner, fordi rørene lekker. Klimaendringene ses på som en økt trussel mot aldrende vannrør, da styrtregn og ekstremnedbør kan bidra til å legge større press på ledningsnettet.

Det å etablere optimale og kostnadseffektive infrastrukturløsninger for vann og avløp krever helhetlig forståelse for det naturlige miljø (topografi, geologi og hydrologi), det menneskeskapte miljø, samt kunnskap om sosiale, økonomiske og politiske faktorer.

WSP tilbyr fremtidsrettet infrastruktur for vann og avløp

WSP tilbyr komplette rådgivningstjenester innen vann og avløp over hele landet. Våre rådgivere har helhetlig kompetanse og kan bistå i alle faser av prosjektet – fra overordnet utredning i tidligfase til utforming av detaljtekniske løsninger innen ledningsteknikk. Vi bistår også med drift og vedlikehold, og utredninger knyttet til overvann og flom. Vi kan bistå med å utforme nyanlegg, og rehabilitere, sanere eller modernisere eksisterende anlegg.

I WSP jobber vi med vann og avløp på tvers av forretningsområdene våre, og bistår en rekke kunder og aktører innenfor by- og tettstedsutvikling og lokale myndigheter med å planlegge og utforme robust infrastruktur for vann, avløp og overvannshåndtering, inklusiv behandling, distribusjon og bortledning.

 Som en sentral del av by- og tettstedsutvikling og samfunnsplanlegging utreder vi påvirkning fra nybygging og ombygging. Gjennom blant annet overvannsutredning og flomanalyse utreder vi påvirkning og hvordan best ivareta – fordrøye og rense – overvann i bebygd miljø. Vi legger stor vekt på klimatilpasning, økologisk og sosial bærekraft når vi dimensjonerer og planlegger løsninger for å redusere konsekvensene ved flomhendelser, samt negativ påvirkning på vassdrag og havområder som mottar utslipp (resipienter).

Våre prosjektledere og rådgivende ingeniører tilbyr bistand til å utarbeide konkurransegrunnlag for offentlig anskaffelse, ta rollen som ansvarlig søker, sørge for teknisk utredning og prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse, samt SHA- og miljørådgivning.  I oversikten under finner du mer informasjon om hva vi kan bistå med innenfor de ulike områdene.

Vann- og avløpsprosjekter (LEDNINGSANLEGG)

 • Anskaffelse
 • Prosjektledelse av alle typer prosjekter
 • Byggeledelse
 • Prosjektering

 Strategiske planer og utredninger

 • VA-plan
 •  Overvann- og flomsikringsplan
 • Lokaliseringsutredning
 • Overvannstrategi og VA-strategi
 • Strukturplan VA

VA-utredninger

 • Overvannshåndtering – lukket og åpen
 • Flomberegninger
 • Blågrønne løsninger
 • Strukturplan for ledningssamordning
 • Dimensjonering av ledninger
 • Saneringsplan

VA-økonomi og VA-juss

 • Kostnadsanalyser
 • Avfallsplan
 • Ansvarsutredning
 • Forvaltning
 • Organisasjon og flerfaglig prosjektering for VA