Ochrona informacji umożliwiających identyfikację użytkownika („Danych Osobowych”) ma ogromne znaczenie dla firmy WSP Global Inc., jej spółek zależnych, oddziałów i jednostek stowarzyszonych (zwanych w zależności od przypadku „WSP”, „Spółka” lub „my”).  Szczegółowe informacje o Grupie WSP można otrzymać, kontaktując się z jednym z naszych oddziałów. Celem niniejszej polityki jest ochrona praw do prywatności oraz poinformowanie użytkownika, jakie informacje gromadzi Spółka i czego można oczekiwać, kiedy Spółka gromadzi Dane Osobowe użytkownika.

WSP dba o zachowanie informacji użytkownika w poufności zgodnie z następującymi zasadami:
• Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach tylko w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy prawne oraz odpowiednie uzasadnienie biznesowe;
• Będziemy transparentni w naszych kontaktach z użytkownikami, informując, w jaki sposób będziemy gromadzić i wykorzystywać ich informacje;
• Jeżeli informacje o użytkowniku zostały przez nas zebrane w konkretnym celu, nie wykorzystamy ich do żadnych innych celów, chyba że użytkownik został poinformowany inaczej, a w stosownych przypadkach otrzymaliśmy od niego pozwolenie;
• Nie będziemy prosić o więcej informacji niż jest to potrzebne do celów, dla których je gromadzimy;
• Zaktualizujemy swoją dokumentację, jeżeli użytkownik powiadomi nas o zmianie danych;
• Będziemy szanować prawa przysługujące użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, a także dopilnujemy, aby wszelkie zapytania dotyczące kwestii prywatności były rozpatrywane szybko i przejrzyście; oraz
• Przeszkolimy naszych pracowników w zakresie ich obowiązków dotyczących ochrony prywatności.

Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka dotyczy Danych Osobowych przetwarzanych przez firmę WSP i jej jednostki stowarzyszone na całym świecie. Ma zastosowanie do gromadzonych przez nas informacji o:
• odwiedzających nasze strony internetowe i strony naszych jednostek stowarzyszonych,
• osobach kierujących do nas zapytania o ogólnym charakterze we własnym imieniu lub w imieniu organizacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Odwiedzający naszą witrynę i posługiwanie się plikami cookie

 Kiedy ktoś odwiedza naszą witrynę www.wsp.com bądź strony poszczególnych jednostek stowarzyszonych lub oddziałów, do których prowadzą łącza zamieszczone w naszej witrynie i które są objęte niniejszą Polityką Prywatności (zwane każda z osobna „Witryną”), gromadzimy standardowe informacje zapisywane w rejestrze internetowym oraz informacje o zachowaniach odwiedzających, aby móc śledzić ruch i liczbę odwiedzających w poszczególnych elementach Witryny zgodnie z naszą Polityką Plików Cookie.

Informacje te są gromadzone w sposób zbiorczy, bez identyfikowania poszczególnych osób ani zbierania Danych Osobowych.

Dane Osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do odpowiadania na zapytania wysyłane przez Internet, w celu udzielania żądanych informacji na temat projektów realizowanych lub możliwości oferowanych przez WSP, w konkretnym celu wskazanym w formularzach zamieszczonych na naszej witrynie.

Subskrypcja newslettera WSP

 Imię, nazwisko i dane kontaktowe podawane przez użytkowników witryny, którzy zamawiają nasz newsletter, służą do wysyłania newslettera na wskazany adres. WSP wprowadziła mechanizmy rezygnacji z subskrypcji do wszystkich środków komunikacji elektronicznej, dzięki czemu użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji zgodnie z naszym Zobowiązaniem do Przeciwdziałania Spamowaniu.

Zapytania wysyłane pocztą elektroniczną

 Dane Osobowe podawane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wykorzystywane wyłącznie do udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika lub do prowadzenia współpracy z użytkownikiem bądź z jego pracodawcą. Możemy również zapisywać imię i nazwisko użytkownika, jego stanowisko, firmę, adres oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail oraz wszelkie informacje, które użytkownik wysyła do nas lub zamieszcza na naszej Stronie, np. podczas wysyłania zapytania przez naszą witrynę lub zamieszczania treści na blogu związanym z WSP. Będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu kontaktowania się z użytkownikiem, aby odpowiadać na pytania i prośby czy udzielać informacji. WSP nie wykorzystuje informacji podawanych w takich zapytaniach do tworzenia indywidualnych profili ani nie ujawnia ich nikomu poza pracownikami Spółki, którzy będą potrafili najlepiej odpowiedzieć na zapytanie użytkownika.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zgodności z zasadami obowiązującymi w Spółce możemy korzystać z oprogramowania do monitorowania lub blokowania poczty elektronicznej.

Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych

WSP może udostępniać Dane Osobowe użytkownika spółkom z naszej grupy i/lub naszym jednostkom stowarzyszonym. Dane Osobowe użytkownika będą udostępniane osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Spółka może przekazywać osobom trzecim (w tym innym oddziałom z naszej grupy) zbiorcze informacje na temat korzystania z naszej Witryny, zgodnie z naszą Polityką Plików Cookie. Spółka nie będzie sprzedawać, pożyczać ani udostępniać Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim, ani wymieniać się nimi. Angażujemy osoby trzecie i dostawców usług do przetwarzania danych w naszym imieniu oraz w celu ułatwienia lub zlecania na zewnątrz obsługi Witryny bądź naszej działalności. 

Możemy również ujawniać Dane Osobowe użytkownika:
• kiedy wymagają tego przepisy prawa, na przykład w celu wykonania nakazu sądowego lub podobnego instrumentu sądowego w dowolnym kraju, w którym mamy oddziały lub jednostki powiązane oraz w którym prowadzimy działalność;
• gdy sądzimy w dobrej wierze, że ujawnienie informacji jest niezbędne dla ochrony naszych pracowników, bezpieczeństwa, praw lub własności, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie nadużycia finansowego lub zareagowania na żądanie ze strony władz, bądź w związku z toczącymi się sporami sądowymi lub też groźbą takich sporów
• jeżeli WSP lub jej jednostka stowarzyszona bierze udział w połączeniu przedsiębiorstw, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania jego Danych Osobowych, jak również o wszelkich możliwościach dokonywania wyborów dotyczących Danych Osobowych, w formie widocznego ogłoszenia na naszej Witrynie. 

Przekazywanie Danych Osobowych poza terytorium Kanady

 Chociaż nasza siedziba główna znajduje się w Montrealu w kanadyjskiej prowincji Quebec, zbierane i obsługiwane przez nas Dane Osobowe mogą być przetwarzane w Kanadzie lub mogą być ujawniane, przetwarzane i przechowywane poza Kanadą, a zatem mogą być udostępniane władzom lokalnym w innych krajach na mocy zgodnych z prawem nakazów i obowiązujących tam przepisów prawa. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia ochrony i przechowywania Danych Osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 Bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkowników jest dla nas ważne. Przestrzegamy zasad, które uważamy za właściwe standardy ochrony przekazywanych nam Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Jednak ponieważ żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żadna metoda przechowywania w formie elektronicznej nie są w 100% bezpieczne, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Zastosujemy środki bezpieczeństwa, które są w naszym mniemaniu rozsądne w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem. Prosimy zachować ostrożność przy wysyłaniu nam Danych Osobowych pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna generalnie nie jest bezpiecznym środkiem przekazywania informacji. Dlatego nie możemy zagwarantować, że informacje te nie zostaną utracone lub wykorzystane do oszukańczych celów i zachęcamy do szyfrowania poczty elektronicznej przy komunikowaniu się z nami.

Egzekwowanie postanowień

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad regulujących korzystanie z podawanych przez użytkownika Danych Osobowych oraz z wszelkich uzyskanych informacji o użytkowniku. WSP przestrzega niniejszej Polityki Prywatności, jak również kanadyjskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym, takich jak ustawa o ochronie danych osobowych i o dokumentach elektronicznych, oraz podobnych co do treści przepisów prowincjonalnych i międzynarodowych dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, które to przepisy regulują odpowiednią ochronę danych osobowych zgodnie z Decyzją Komisji 2002/2/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Po otrzymaniu formalnego pisemnego zapytania, prośby lub skargi kontaktujemy się z osobą, od której je otrzymaliśmy, aby załatwić sprawę. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami zajmującymi się ochroną danych, w celu rozwiązywania wszelkich skarg lub problemów związanych z przekazywaniem danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć bezpośrednio z zaangażowanymi osobami.

Ubieganie się o pracę u nas

Jeśli użytkownik korzysta z tej Witryny w celu ubiegania się o pracę u nas, podane przez niego informacje zostaną wykorzystane przy rozpatrywaniu jego kandydatury oraz do monitorowania danych statystycznych w procesie rekrutacji. Jako firma globalna możemy przekazywać dane użytkownika poza granice jego kraju oraz do innych spółek z naszej grupy. Zlecamy obsługę niektórych funkcjonalności na naszej witrynie osobom trzecim, które pomagają nam w rekrutacji.  Jeśli użytkownik ubiega się o pracę u nas, poprosimy go o podpisanie dodatkowych warunków dotyczących ochrony prywatności.  Po podjęciu pracy u nas tworzymy dla nowego pracownika akta pracownicze. Na tym etapie przedstawimy szczegóły dotyczące sposobu, w jaki przechowujemy dane pracowników i oczekujemy, że pracownik podpisze dodatkowe warunki dotyczące ochrony prywatności w ramach zatrudnienia.

Strony internetowe osób trzecich i łącza do nich

Łącza do zewnętrznych stron internetowych / stron internetowych osób trzecich

 Nasza Witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych lub usług, które nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności. W przypadku wchodzenia na inne strony internetowe lub wysyłania do nich informacji przy użyciu takich łączy, operatorzy tych stron mogą zbierać od użytkowników informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może się różnić od naszej polityki. Nie ponosimy odpowiedzialności za standardy i praktyki ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie, a ponadto nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane na stronach internetowych tych osób trzecich, w związku z czym użytkownik korzysta z takich stron internetowych na własne ryzyko.

Widgety mediów społecznościowych

 W naszą Witrynę wbudowane zostały Funkcje Mediów Społecznościowych, takie jak przyciski i widgety Facebooka, YouTube, LinkedIn, Instagramu, Google + i Twittera, np. przycisk „Udostępnij to”, a także interaktywne mini-programy działające na naszej Witrynie. Mogą one zapisywać adres IP użytkownika, podstrony odwiedzane na naszej Witrynie, a także zapisywać w komputerze plik cookie umożliwiający prawidłowe działanie Funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie, natomiast więcej ogólnych informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Funkcje Mediów Społecznościowych i Widgety są hostowane przez osobę trzecią lub bezpośrednio w naszej Witrynie. Korzystanie przez użytkownika z tych Funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je dostarcza. Dane Osobowe, które użytkownik udostępnia WSP za pośrednictwem kont na portalach społecznościowych, są gromadzone na tych stronach w celu rejestrowania rozmów (np. pytań i odpowiedzi, komentarzy, retweetów) między użytkownikiem a Spółką. Mogą one być wykorzystywane do odpowiadania na zapytania lub do celów statystycznych, oceny i sprawozdawczości. Zamieszczane komentarze naruszające prawo kanadyjskie lub inne obowiązujące przepisy lokalne będą usuwane i zgłaszane organom ścigania. Usuwane będą również komentarze naruszające naszą politykę komentowania.

Dostęp dla użytkownika i możliwość wyboru

Zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag, zapytań i wniosków dotyczących korzystania z danych użytkownika. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, bądź jeżeli użytkownik chce przejrzeć lub edytować swoje dane osobowe, czy też poprosić o poprawienie lub usunięcie Danych Osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, prosimy kontaktować się z nami pod następującymi adresami:

E-mail
privacy@wspgroup.com

Adres pocztowy 
Shoshana Rosenberg, Global Chief Privacy Officer
WSP Group
Second Floor, One Penn Plaza
New York, NY 10119, USA

O ile przepisy prawa tego nie zabraniają, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby usunąć Dane Osobowe użytkownika z naszej bazy danych lub baz danych na jego żądanie, chociaż możemy zachować ich kopię do celów archiwalnych przez okres, w jakim jest to w naszej opinii konieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiemy na prośbę użytkownika o dostęp do Danych Osobowych, ich aktualizację lub usunięcie w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych. Zanim jednak będziemy mogli przekazać użytkownikowi jakiekolwiek informacje, skorygować nieścisłości lub usunąć jakiekolwiek informacje, możemy poprosić go o zweryfikowanie tożsamości i podanie (w bezpieczny sposób) innych szczegółów, które pomogą nam odpowiedzieć na jego prośbę.

Będziemy przechowywać dane użytkownika, dopóki będzie to konieczne do świadczenia usług lub udzielenia informacji, o które poprosił kontaktując się z nami. Będziemy przechowywać dane użytkownika i wykorzystywać je w zakresie niezbędnym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień umownych.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać przez nas zaktualizowana w celu uwzględnienia zmian w naszej praktyce informacyjnej. W razie wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, poinformujemy użytkownika o tym fakcie poprzez powiadomienie zamieszczone w Witrynie, zanim zmiana wejdzie w życie. Zachęcamy do okresowego zaglądania na naszą Witrynę w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Użytkownicy powinni w związku z tym regularnie wracać na naszą Witrynę, aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki Prywatności. Można również wydrukować sobie kopię do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności nastąpiła w maju 2017 r.

Francuska i angielska wersja językowa Polityki Prywatności mają taką samą wartość prawną.