Zespół środowiskowy WSP przeprowadził remediację ex-situ zanieczyszczonego terenu w Malborku.

Remediacja ex-situ

Zespół Środowiskowy WSP przeprowadził remediację ex-situ zanieczyszczonego terenu o powierzchni 1,8 ha znajdującego się w Malborku.

Zakres prac obejmował:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i decyzji wymaganych do przeprowadzenia remediacji,
 • otrzymanie pozwoleń określających zakres, czas trwania oraz metodę remediacji,
 • organizacja wszystkich rozwiązań logistycznych na tym terenie oraz pomieszczeń socjalnych,
 • przeprowadzenie remediacji przy pełnej zgodności z wydanymi pozwoleniami:
 1. Przygotowanie terenu do pracy.
 2. Wyznaczenie zidentyfikowanych obszarów zanieczyszczenia.
 3. Wydobycie gruntu w miejscach, gdzie zidentyfikowano zanieczyszczenie. 
 4. Załadunek zanieczyszczonego gruntu na pojazdy oraz jego wywóz.
 5. Przewóz zanieczyszczonych gleb na miejsce przeładunku lub bezpośredni załadunek na jednoski transportowe.
 6. Usuwanie zanieczyszczonej gleby przez jednostkę posiadającą właściwe uprawnienia.
 7. Analiza próbek gleby z dna oraz ścian wykopu w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania remediacji.
 8. Wypełnienie wykopu gruntem spełniającym określone wymagania prawne i jego odpowiednie zagęszczenie.
 9. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przed rozpoczęciem prac).
 • przygotowanie raportu remediacji zawierającego dane wszystkich przeprowadzonych prac, ewidencję wywozu odpadów i wyniki danych laboratoryjnych potwierdzające, że prace remediacjne spełniły wymogi klienta oraz wymogi prawne,
 • przekazanie wymaganych dokumentów do organów prawnych, aby wykazać, że remediacja została zakończona,
 • reprezentowanie klienta w konsultacjach prawnych w celu uzyskania zatwierdzenia prac remediacyjnych,
 • odebranie końcowej deklaracji prawnej, stwierdzającej, że remediacja została zakończona i nie zachodzi potrzeba dalszych prac.
Teren
1,8 ha 1,8 ha