Eksperci WSP dostarczyli III fazy oceny środowiskowej i usuwania szkód dla terenów poprzemysłowych.

Opis projektu

Teren obejmował około 10 ha i w momencie rozpoczęcia prac nie był zagospodarowany, z kilkoma pasami zieleni wzdłuż dróg wewnętrznych. W przeszłości na tym obszarze mieściła się fabryka kabli, w tym magazyn produkcyjny, zbiornik paliw oraz budynek stróżówki. Wszystkie budynki wyburzono.

WSP dostarczyło audyt środowiskowy Fazy , badania intruzywne Fazy II i III wraz ze szczegółowym opisem działań remediacyjnych, projekt rekultywacji oraz remediację.

Powierzchnia terenu
10 ha
Obszar prac remediacyjnych
1000 m²

Fazy projektu

Faza I obejmowała szczegółowe badanie terenu, sprawdzanie historycznych danych środowiskowych oraz statutowych zobowiązań środowiskowych, a także przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami odnośnie konieczności wykonania dalszych działań.

W trakcie Fazy II wykonaliśmy odwierty w wielu miejscach na całym terenie i zebraliśmy próbki gruntu z gruntów płytkich (antropogenicznych) oraz z głębszych warstw (naturalnych). Trzy próbki wód podziemnych zostały pobrane z tymczasowych odwiertów. Nasi eksperci przeprowadzili również obserwacje geologiczne i środowiskowe.

Jako że pobrane próbki przekraczały normy, przeprowadziliśmy badania intruzywne Fazy III w celu określenia zanieczyszczenia gruntu metalami ciężkimi. Działania obejmowały wykonanie odwiertów w otoczeniu miejsc, w których mogło dojść do zanieczyszczenia. Zebrane próbki gleby zostały przesłane do laboratorium w celu analizy na obecność metali ciężkich.

Remediacja

Na podstawie badań, które potwierdziły przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu i cynku, wyznaczyliśmy obszar o wielkości około 1000 m², na którym przeprowadziliśmy prace remediacji ex situ zgodnie z opracowaną wcześniej strategią. Usunięcie zanieczyszczeń polegało na przywróceniu terenu do stanu wymaganego normami poprzez przeniesienie zanieczyszczonego gruntu z tego terenu do zakładu posiadającego pozwolenie na utylizację odpadów, a następnie na dostarczenie niezanieczyszczonej gleby na teren wykopów.