Woda

Wzrost populacji, zmiana klimatu, rozwój przemysłu i starzenie się obiektów wodnych wywierają presję na konwencjonalną infrastrukturę wodną. Pomagamy naszym klientom znaleźć optymalne rozwiązania ich problemów poprzez innowacyjne projektowanie i planowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istotna rola wody 

Gospodarka wodna stała się istotnym zagadnieniem dla samorządów. Wzrost populacji i stałe zmniejszanie się zasobów wodnych sprawiają, że lokalne władze nadają wysoki priorytet efektywnemu zarządzaniu wodą, szukając sposobów redukowania jej konsumpcji i marnotrawstwa. 

WSP charakteryzuje holistyczne, zrównoważone podejście do gospodarki wodnej i minimalizowania użycia zasobów natury. Wspieramy rządy, inwestorów, producentów i przedsiębiorców na całym świecie, niwelując ryzyko,  redukując koszty używania zasobów naturalnych oraz tworząc długoterminowe strategie zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowe usługi dla sektora wodnego

Nasi eksperci analizują gospodarkę wodną na każdym etapie projektu, zapewniając klientowi całościową perspektywę. Już na wczesnym etapie projektu optymalizujemy użycie wody, aby zwiększyć wartość gruntu, zredukować koszty oraz zapewnić społeczeństwu długotrwałe zrównoważone rozwiązania.  Projekty wspierają również nasi specjaliści ds. zasobów wodnych i inżynierii wodnej.

Konserwacja infrastruktury wodnej

WSP współpracuje z lokalnymi władzami i deweloperami, aby skutecznie konserwować infrastrukturę wodną, a także zarządzać nią i zwiększać jej wydajność. Nasze usługi doradcze obejmują ocenę zanieczyszczenia wody, tworzenie rozwiązań konserwatorskich i prowadzenie programów stałego monitorowania.

Zajmujemy się również ocenianiem stanu terenów podmokłych i ekosystemów wodnych oraz tworzeniem innowacyjnych technik zarządzania terenami podmokłymi i projektowaniem infrastruktury wodnej wraz ze stacjami uzdatniania wody. Wspieramy obiekty hydroenergetyczne wytwarzające energię z odnawialnych oraz tradycyjnych źródeł energii, farmy wiatrakowe, a także zakłady odsalania wody.

Innowacyjne narzędzia zwiększające wydajność gospodarki wodnej

Rzadkość wody oraz jej koszt sprawiają, że gospodarka wodna jest istotnym elementem prowadzenia działalności biznesowej. WSP opracowało innowacyjne metody mierzenia poziomu zużycia wody, które pozwalają na wizualną prezentację profili wodnych z uwzględnieniem i podkreśleniem działań związanych z dużym wydatkiem wodnym, zwłaszcza w regionach, w których jej brakuje. Nasze programy wydajności wodnej skupiają się na działaniach mających największy wpływ materialny.

Wydajność wodna dla budynków obejmuje rozwiązania takie jak zarządzanie wodą opadową w celu wykorzystania jej w budynku, uzupełnianie poziomu zasobów wód podziemnych oraz całościowy odzysk i ponowne wykorzystanie wody. Bierzemy gospodarkę wodną pod uwagę na etapie projektowania, produkcji, dystrybucji i konsumpcji produktów. Nasze zrównoważone projektowanie pozwala redukować zużycie wody przez cały okres użytkowania produktów. Potrafimy również mierzyć wydajność gospodarki wodnej oraz zwiększać ją na poziomie całego przedsiębiorstwa oraz jego łańcucha dostawców.

Usługi inżynieryjne dla sektora wodnego

WSP rozwiązuje problemy w sektorze wodnym dzięki zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez ekspertów w zakresie inżynierii wodnej światowej klasy. Dajemy naszym klientom możliwość wprowadzenia naszych rozwiązań na praktycznie każdym etapie projekt.

Nasze narzędzia są zaprojektowane w sposób umożliwiający zbieranie danych o wysokiej rozdzielczości w zróżnicowanych środowiskach podziemnych. Używamy optymalnej technologii, aby dostarczać wiarygodne i efektywne finansowo rozwiązania takie jak:

  • oprogramowanie GIS i zarządzanie danymi,
  • monitorowanie wód podziemnych,
  • modelowanie geologiczne,
  • analiza i symulacja (zbieranie danych niezbędnych do optymalizacji zarządzania wodnego),
  • integracja systemowa (migracja danych z istniejącego systemu).