WSP Polska posiada doświadczenie w zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi i azbestem na wielu obszarach inwestycyjnych oraz w trakcie całego procesu.

Sektor

 • Środowisko
 • Hotele i resorty
 • Budynki komercyjne i wielofunkcyjne
 • (Wszystkie)

Usługa

 • Usługi doradcze
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Audyty środowiskowe
 • (Wszystkie)

W ramach usług świadczonych przez WSP wspieramy klientów w badaniach azbestu na następujących etapach:

 • przegląd dostępnej dokumentacji terenu (przedstawionej przez klienta i/lub przedstawicieli zakładu), która pozwala określić sposób i zakres badań azbestu;
 • wykonywanie badań materiałów zawierających azbest (MZA);
 • pobieranie próbek do laboratoryjnych analiz azbestu (typ i obecność włókien azbestowych);
 • ocena lokalizacji i masy materiałów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia;
 • przygotowanie planu usuwania materiałów zawierających azbest (plan pracy); plan pracy zawiera metodologię demontażu MZA, w tym wstępny harmonogram działań, organizację pracy oraz wszystkie konieczne wymagania niezbędne do wykonania zadań (założenia planu prac są zawsze konsultowane z klientem);
 • przygotowanie instrukcji bezpiecznego postępowania z MZA dla firmy odpowiedzialnej za usuwanie MZA;
 • przygotowanie planu inspekcji dotyczącej zagrożenia pyłem azbestowym, w tym planu kontroli jakości powietrza (uwzględniając zagrożenie pyłem azbestowym w bezpośrednim otoczeniu stanowiska pracy oraz poza nim);
 • powiadomienie powiatowego wydziału architektury i budownictwa przed rozpoczęciem pracy o harmonogramie usuwania/zabezpieczania MZA;
 • ogłoszenie przed rozpoczęciem działalności wyżej wymienionych prac do powiatowego organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego;
 • przygotowanie oszacowania kosztów inwestorskich i wyspecyfikowanie roboczogodzin dla wykonawcy;
 • opracowanie projektu usuwania MZA, w tym metodologii prac związanych z usuwaniem wyżej wymienionych materiałów, uwzględniającej: organizację pracy, kolejność i harmonogram prac wstępnych, niezbędne środki techniczne do usuwania materiałów, sprzęt ochrony osobistej oraz metody unieszkodliwiania odpadów i kontroli emisji włókien azbestu do otoczenia;
 • pomoc przy wyborze podwykonawców, jako że wymienione prace przy MZA mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykonawcy, przeszkolony w zakresie minimalizowania zanieczyszczenia środowiska oraz poddawany badaniom lekarskim pod kątem pracy z azbestem;
 • nadzór prac prowadzonych przez podwykonawcę.