W ramach naszej ekspertyzy środowiskowej zapewniamy audyty due diligence w celu oszacowania ryzyka dla środowiska i zaproponowania najbardziej skutecznych rozwiązań.


Sektor

 • Środowisko
 • Obiekty przemysłowe
 • Budynki komercyjne i wielofunkcyjne
 • (Wszystkie)

Usługa

 • Akustyka, hałas i wibracje
 • Tereny zanieczyszczone i remediacja
 • (Wszystkie)

Faza I oceny oddziaływania na środowisko zawiera badania studialne informacji historycznych i prawnych (jeżeli są dostępne), nieformalne konsultacje na temat kluczowych uregulowań środowiskowych (na zasadzie poufności) oraz wnioski wyciągnięte z obserwacji własnych.

Procedura oceny składa się z następujących elementów:

 • szczegółowej oceny aktualnego stanu terenu przez obchód i wywiady z personelem (w miarę możliwości);
 • oceny dotychczasowego i przeszłego użytkowania terenu badanego i przyległego na podstawie publicznie dostępnych źródeł;
 • Oceny „wrażliwości” badanego terenu przez uwzględnienie takich czynników jak: ukształtowanie hydrogeologiczne, bliskość cieków wodnych, sposób zagospodarowania gruntów sąsiednich itp.;
 • zidentyfikowania potencjalnych wpływów na strefy Natura 2000;
 • przeglądu dostępnych, specyficznych dla danego terenu informacji na temat środowiska (dostarczone przez klienta i/lub lokalnego przedstawiciela);
 • nieformalnej wymiany informacji na temat środowiska z odpowiednimi instytucjami urzędowymi (na zasadzie poufności);
 • analizy znaczenia wszystkich potencjalnych zagrożeń środowiskowych określonych w kontekście proponowanego wykorzystania danego terenu;
 • analizy działalności górniczej w okolicy;
 • analizy terenów podmokłych oraz obszarów zalewowych (na podstawie dostępnych dokumentów i informacji urzędowych);
 • prezentacji wyników w opisowym (nietechnicznym) streszczeniu z podaniem jednoznacznych wniosków i zaleceń (w razie potrzeby).